English version of this page

Forhåndssamtaler for alvorlig syke hjemmeboende eldre

Det overordnede formålet med forskningsprosjektet er å forbedre helsetjenesten for alvorlig syke eldre pasienter som bor hjemme og deres pårørende.

Om prosjektet

Prosjektet vil forbedre helsetjenesten gjennom å ivareta brukermedvirkning og pasientautonomi, styrke kommunikasjonen mellom pasient, pårørende og helsepersonell, og unngå over- og underbehandling gjennom effektive og bærekraftige rutiner for planlegging av behandlingen og omsorgen for eldre pasienter.

Mål

  • Øke livskvaliteten til hjemmeboende eldre og deres pårørende, og forbedre kvaliteten på behandling på slutten av livet
  • Fremme respekt for medbestemmelse og autonomi hos eldre mennesker
  • Bedre samsvar mellom pasientens ønsker og helsehjelpen som gis
  • Utvikle kompetansen til helsepersonell
  • Bedre koordinering på tvers av nivå i helsetjenesten

Metode

Til dette formålet vil vi i første del av prosjektet lage en fidelity skala (troskapsskala) for å måle implementeringen av forhåndssamtaler i sykehus. I del to vil vi kartlegge implementeringen av forhåndssamtaler i fire sykehusavdelinger med skalaen som verktøy. Styrken er at den måler implementeringsgraden på flere nivå samtidig (ledere, ansatte (leger/sykepleiere), pasienter og pårørende, dokumentasjon i journal). Videre vil det bli undersøkt om eventuelle ønsker som kommer frem i forhåndssamtaler følger pasienten videre, på tvers av nivåer i helsetjenesten. Til dette formålet vil vi snakke med kommuneoverleger og fastleger. I del tre og fire vil vi utforske hemmere og fremmere, eventuelle interessekonflikter og/ eller moralske dilemmaer mellom de ulike aktørene som er involvert, og erfaringer med forhåndssamtaler gjennom åpne intervju.

Finanisering

Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Start - Slutt

2019-2024

 

Publisert 20. jan. 2020 08:52 - Sist endret 4. juli 2022 09:40