English version of this page

Psykiske helsetjenester, etikk og tvang (avsluttet)

"Psykiske helsetjenester, etikk og tvang" var et prosjekt finansiert av Helsedirektoratet som gikk fra 2011 til 2016. Formålet med prosjektet var å bidra til mer kunnskap om etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern, og hvordan slike utfordringer best kan håndteres.

Vindu inn til sykehusseng

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Bakgrunn

Helsetjenesten står overfor mange etiske utfordringer – dvs. situasjoner der det er tvil om eller uenighet om hva som er riktig å gjøre. Noen av de viktigste etiske utfordringer innenfor psykiske helsetjenester er knyttet til bruk av tvang og hvordan pasient og pårørende kan delta i viktige beslutninger på en god måte. Hvordan etiske utfordringer håndteres er trolig viktig for å kvaliteten på helsetjenestene.

Det er imidlertid ikke gjennomført systematiske undersøkelser av hva som er de viktigste etiske utfordringene innenfor de psykiske helsetjenestene i Norge og hvordan disse best kan håndteres. I tillegg er mulige tiltak for bedre å håndtere slike etiske utfordringer (for eksempel kliniske etikk-komiteer, refleksjonsgrupper, verdiforum, ulike former for etisk kompetanseheving) i begrenset grad tatt i bruk i de psykiske helsetjenester.

Om prosjektet

Senter for medisinsk etikk ønsker å få mer kunnskap om etiske utfordringer og hvordan slike utfordringer best kan håndteres, med hovedfokus på bruk av tvang i psykisk helsevern (i spesialisthelsetjenesten). Deler av prosjektet vil også inkludere psykisk helsearbeid (i kommunehelsetjenesten) og rusbehandling.

Prosjektet vil bl.a. gi økt kunnskap om etiske utfordringer som behandlingspersonalet opplever knyttet til pasientmedvirkning og tvang i de psykiske helsetjenestene, bedre forståelse av pasienters og pårørendes perspektiv på pasientmedvirkning og tvang, kunnskap om hvordan man kan få til bedre beslutningsprosesser og en redusert og riktigere bruk av tvang, og kunnskap om hvordan sikre en god håndtering av etiske utfordringer i praksis.

Mål

Formålet med prosjektet er å styrke etikkarbeidet i de psykiske helsetjenester ved å:

  • oppsummere og fremskaffe kunnskap om etiske utfordringer, med et spesielt fokus på pasienters medvirkning og bruk av tvang
  • oppsummere og fremskaffe kunnskap om hvordan slike utfordringer best kan håndteres
  • utforske pasienters, pårørendes og ansattes syn på pasientmedvirkning og bruk av tvang.
  • etablere, videreutvikle og evaluere arenaer for etisk refleksjon på arbeidsplassene (f.eks. refleksjonsgrupper og kliniske etikk-komiteer).
  • utvikle undervisningsmateriell for håndtering av etiske utfordringer i de psykiske helsetjenestene

Resultat

Ressurshefter

Både - og

Ressurshefte om pasienters syn på og erfaringer med involvering av pårørende i psykiske helsetjenester og ved tvang. Forfattere: Reidun Norvoll, Juni Raak Høiseth og Dagfinn Bjørgen ved Senter for medisinsk etikk og KTB Midt-Norge. Målgruppen er helsepersonell, pasienter, pårørende og politikere innen feltet psykisk helse.

 

Tvang og medvirkning i psykiske helsetjenester - Pasienters og pårørendes syn og erfaringer

Ressurshefte fra prosjektet «psykiske helsetjenester, etikk og tvang» av Reidun Norvoll og Reidar Pedersen. Målgruppen er helsepersonell, pasienter, pårørende og politikere innen feltet psykisk helse.

 

Systematisk etikkrefleksjon gjør en forskjell

Ressurshefte for etikkrefleksjonsgrupper i psykisk helsevern, av Marit Helene Hem, Bert Molewijk og Reidar Pedersen. Heftet gir praktisk veiledning for helsepersonell som arbeider med systematisk etikkrefleksjon.

 

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og inngår i Ny nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i de psykiske helsetjenester.

Start - slutt

2011 - 2016

Publisert 16. jan. 2017 15:42 - Sist endret 12. juni 2017 11:47