Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern - Når lovverk møter praksis.

En undersøkelse av 86 evalueringsskjema fra refleksjonsgruppemøter om etiske utfordringer ved bruk av tvang, viser at behandlere ofte står i situasjoner der viktige verdier strider mot hverandre. Den viktigste verdiavveiningen synes å være om pasientens autonomi skal vike for andre hensyn.

De viktigste etiske utfordringene kan deles inn i fire kategorier; formell tvang, uformell tvang, usikkert beslutningsgrunnlag og profesjonalitet. Undersøkelsen viser at lovverket ikke gir svar på alle spørsmål rundt bruk av formell tvang, og at formell tvang kan føre til etiske utfordringer. Diskusjon i etikk refleksjonsgruppene kan være en måte for helsepersonell for å løfte frem saker hvor det er vanskelig å vite hva som riktig å gjøre.

Ingvild Stokke Engerdahl, Akershus universitetssykehus, Albert Moljewijk og Reidar Pedersen, begge ved Senter for medisinsk etikk, UiO, presenterer i Tidsskrift for norsk psykologforening en vitenskapelig artikkel om arbeid i etikk refleksjonsgrupper; Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern. Når lovverk møter praksis. (2016).

Publisert 18. feb. 2016 12:12 - Sist endret 10. okt. 2016 14:00