Type 2 diabetes, kjønn og etnisitet (avsluttet)

Dette postdoktor prosjekt har fokus på type 2 diabetes (T2DM), forekomst av sykdommen, dens komplikasjoner og behandlingskvalitet ved T2DM i relasjon til pasientens kjønn og etnisitet samt fastlegens roller i diabetesbehandling i norsk allmennpraksis.

Om prosjektet

PhD-prosjektet er en del av ROSA 4 studien (Rogaland-Oslo-Salten-Akershus-Hordaland) som undersøker kvaliteten av diabetesbehandlingen i Norge i 2014. ROSA 4 er en stor tverrsnittsstudie ledet av Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) og inkluderer ca 11 500 personer med diabetes. Forskningsprosjektet er en videreføring av et mangeårig samarbeid mellom Noklus, Stavanger Universitetssykehus, Nordlandssykehuset Bodø, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Diabetesforbundet.

Mål

Vi vil undersøke og vurdere:

 1. Forekomst av type 2 diabetes og alder ved diagnose samt komplikasjonsrater i forhold til kjønn og for de største etniske minoritetsgrupper.
 2. Behandlingskvaliteten ved type 2 diabetes og den relative betydning av kjønn, etnisitet, sosial status, bosted samt faktorer knyttet til helsevesenet for det å ha høy risiko for komplikasjoner.
 3. Relasjon mellom fastlegenes faktorer og behandlingskvaliteten ved type 2 diabetes i primærhelsetjenesten.

Resultater

Artikkelen “Are General Practitioners characteristics associated with the quality of type 2 diabetes care in general practice? Results from the Norwegian ROSA4 study from 2014” er innsendt. 

Bakgrunn

Kvinner med diabetes har 4 ganger høyere risiko for å få hjertesykdom enn kvinner uten diabetes. Etniske minoritets kvinner fra Sør Asia har høyere forekomst av T2DM, lavere alder ved diabetesdiagnose og dårligere glukosekontroll enn etnisk norske kvinner. Kunnskapen om forekomsten av diabetes, behandlingskvalitet for pasienter med T2DM i Norge er likevel fragmentarisk. Kjønnsforskjeller i behandlingskvalitet ved type 2 diabetes er ikke undersøkt. I Norge har fastleger hoved ansvar for behandling av pasienter med T2DM. Betydningen av fastlegens kjønn, spesialitet, fødeland og utdanningssted for behandlingskvalitet ved T2DM er heller ikke undersøkt.

Design

Tverrsnitts-undersøkelse, basert på data fra fastlegers elektroniske pasientjournaler (EPJ)i 2014,informasjon om fastleger, legekontorer, data fra HELFO og SSB.

Materiale

Representativt utvalg med 11428 pasienter med diabetesdiagnose fra 282 fastleger i tre helseregioner (Sør-Øst, Vest og Nord).

Variabler

Pasientrelaterte: alder, kjønn, etnisitet, hjerte- og karsykdommer, HbA1c, blodtrykk, kolesterol, medikamentell behandling mm. Legerelaterte: Kjønn, spesialist status, fødeland, utdanningsland mm, Samhandlingsrelaterte: Behandling hos fastlege og spesialist, basert på epikriser i EPJ.

Hovedutfall

 1. Prevalens av T2DM og komplikasjoner i relasjon til pasientens kjønn og etnisitet.
 2. Behandlingskvalitet ved T2DM i relasjon til pasienten kjønn og etnisitet.
 3. Relasjon mellom fastlegens faktorer og behandlingskvalitet ved T2DM i norsk allmennpraksis.   

Finansiering

 • Extrastiftelsen/Norsk Kvinners Sanitetsforening.

Samarbeid

 • Noklus
 • Stavanger Universitetssykehus
 • Nordlandssykehuset Bodø
 • Universitetet i Bergen
 • Oslo Universitetssykehus
 • Diabetesforbundet

Start - slutt

01.11.2015 – 31.10.2019.

Publisert 19. feb. 2018 15:49 - Sist endret 14. jan. 2021 15:06