Nyfødte barns helse og vekst hos foster og barn i en multi-etnisk befolkning (avsluttet)

Prosjektet gir ny kunnskap om vekst hos fostre fra midt i svangerskapet og fram til fødsel, og nyfødte barns helse, og faktorer som ligger bak eventuelle etniske og sosiale forskjeller vekst og utvikling.

Mål

Overordnet mål: Få ny kunnskap om fostervekst og kroppssammensetning hos nyfødte i en multi-etnisk populasjon, som kan være viktig for å utvikle metoder for å forebygge utvikling av tidlig overvekt og fedme hos barn og unge.

 1. Fosterets vekst og det nyfødte barns kroppssammensetning i ulike etniske grupper
 2. Kartlegge sammenhengen mellom foreldres levekår gjennom livet og nyfødte barns helse. 
 3. Kartlegge sammenhengen mellom svangerskapsdiabetes, fostervekst og nyfødte barns helse.

Resultater

I doktorgradsprosjektet viste vi at nyfødte barn i Groruddalen med etnisk opprinnelse fra land med lav økonomisk og sosial velferd har lavere fødselsvekt sammenlignet med etnisk vest-europeiske barn. Spesielt var barna «tynnere», det vil si at de hadde lavere vekt i forhold til lengde og hadde mindre mageomkrets. De var ikke kortere og hadde ikke mindre underhudsfett. Faktorer hos mor og far, slik som høyde, kroppsstørrelse og alder forklarte ikke denne «tynnheten».

Mors sosioøkonomiske status påvirket også størrelsen på den nyfødte. Men mors levekår tidlig i livet var også viktig. Vi fant dessuten at dersom mor hadde en lav sosioøkonomisk status som barn, påvirket hennes levekår som voksen barnets størrelse og kroppssammensetning i mindre grad enn hvis hun hadde vokst opp under gode levekår. Dette mønsteret så man i alle etniske grupper, også hos etnisk norske kvinner og barn.

Disse funnene peker på at mors erfaringer gjennom hele livet kan ha betydning for vekst hos foster og barn, og at vi derfor ikke kan forvente at etniske forskjeller i størrelse og kroppssammensetning ved fødsel skal endre seg raskt, bare pga bedrede levekår og større høyde hos foreldrene.

I postdocprosjektet gikk vi videre for å se på hvordan ulike faktorer påvirker fostervekst helt fra midt i svangerskapet fram til fødsel. Vi fant at det var etniske forskjeller i størrelse og i kroppsproporsjoner allerede midt i svangerskapet, men også i veksthastighet fram til fødsel. Mors alder, høyde, evt svangerskapsdiabetes, overvekt og sosioøkonomi, forklarte bare litt av disse forskjellene.

Internasjonalt har man i den senere tid prøvd å lage nye vekstkurver, som kan brukes i svangerskapsomsorgen over hele verden, basert på tanken om at hvis en mor har gode levekår og helse, skal fostre i prinsippet vokse likt, uavhengig av etnisk opphav. For å se på om det stemmer i en norsk multi-etnisk befolkning brukte vi data fra Stork-Groruddalen. Ved hjelp av strenge kriterier plukket vi ut de som ble ansett å ha gode levekår og være «friske», og vi ønsket å se om de etniske forskjellene ble mindre i denne gruppen. Vi fant imidlertid at de etniske forskjellene ikke ble redusert. Dette viser at det fortsatt er mye vi ikke vet om hva som regulerer fostervekst, og at samme vekstkurver ikke nødvendigvis passer for alle.

Vi så også på hvordan svangerskapsdiabetes påvirket fosterveksten. Vi fant at midt i svangerskapet var fostre til kvinner som senere fikk påvist svangerskapsdiabetes litt mindre enn fostrene til de som ikke utviklet svangerskapsdiabetes. Fra da av og fram til fødsel vokste de imidlertid fortere. Dette vekstmønsteret så man spesielt hos fostre til kvinner med Sør-Asiatisk bakgrunn som hadde en uttalt svangerskapsdiabetes. Disse kvinnene var oftest normalvektige. Det mest påfallende hos disse fostrene var ikke at de var store ved fødsel, men at de var små tidlig i svangerskapet, før diagnosen svangerskapsdiabetes ble stilt. Hvis disse funnene bekreftes i større studier, kan det ha konsekvenser for hvilket tidspunkt vi bør undersøke om gravide har svangerskapsdiabetes og for hvordan vi behandler høyt blodsukker i svangerskapet i ulike etniske grupper.

Vi ønsker å fortsette å undersøke hva som påvirker vekst både før og etter fødsel.

Bakgrunn

Overvekt, fedme og type 2 diabetes øker over hele verden. Økningen av overvekt hos barn og unge er særlig bekymringsfullt siden mange drar problemet med seg inn i voksen alder. Fedme er vanskelig å behandle og tilstanden har mange følgesykdommer. Det er et samfunnsansvar å forebygge fedme.

Fosteret påvirkes av miljøet i mors liv. Blant annet fedme og høyt blodsukkernivå hos mor kan føre til økt fødselsvekt og fødselskomplikasjoner. Dårlige levekår og for eksempel røyking hos mor kan derimot føre til lavere fødselsvekt. Mye tyder i dag på at ikke bare fedme, målt som en høy vekt i forhold til høyden, men også det å være født liten og tynn (med mindre muskelvev og indre organer), men relativt mye kroppsfett, kan gi en økt sårbarhet for å utvikle type 2 diabetes som voksen. Et ugunstig miljø i fosterlivet kan også endre genenes uttrykk/aktivitet (epigenetikk), og øke barnets sårbarhet for å utvikle overvekt og diabetes og andre sykdommer senere i livet. Derfor må fedmeepidemien møtes på en annen måte enn før. God helse hos dagens kvinner er med på å skape et gunstig miljø for barna helt fra fosterlivet. Optimale vekstforhold tidlig i livet er derfor viktig i et langsiktig folkehelseperspektiv. Teoretisk grunnlag, metode, etc.

Finansiering

Stipendiatprosjektet ble finansiert av Norges Forskningsråd og Nasjonalt Kompetansesenter for Kvinnehelse og postdocprosjektet ble finansiert av og Helse Sør-Øst.

Samarbeid

Prosjektet er en del av STORK-Groruddalen studien. Hovedstudien utgikk primært fra Oslo Diabetesforskningssenter, klinikk for klinisk medisin, UiO, men er nå forankret ved Institutt for Helse og samfunn. Prosjektleder er professor Anne Karen Jenum. Prof Kåre Birkeland er leder for biobanken, og barnelege og forsker Line Sletner har hovedansvar for dataene om barna. I løpet av postdocprosjektet har det også blitt utviklet samarbeid med MRC Life course Epidemiology Unit ved Universitetet i Southampton, UK, og postdocstipendiaten hadde ett års opphold der i 2016-2017.

Start - slutt

Stipendiatprosjekt (Line Sletner): 04.04.2009 – 14.05.2014

Avhandlingens tittel: “Neonatal body composition. A life course approach to ethnic and socioeconomic differences in health. Background, Methods and Results of the Stork Groruddalen study.”  Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo 2014.

Postdocprosjekt (Line Sletner): 14.05.2014 - 31.05.2017

 

 

Publikasjoner

Publikasjoner  i avhandlingen

 1. Jenum AK, Sletner L, Voldner N, Vangen S, Andersen LF, Nakstad B, Skrivarhaug T, Rognerud-Jensen OH, Roald B, Birkeland KI. The STORK Groruddalen Research Program: A population based cohort study of gestational diabetes, physical activity and obesity in pregnancy in a multiethnic population. Rationale, methods, study population and participation rates. Scand J Public Health, 38 (Suppl 5):60-70; 2010. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21062840
 2. Sletner L, Nakstad B, Yajnik C, Mørkrid K, Vangen S, Vårdal, Holme I, Birkeland KI, Jenum AK. Ethnic differences in neonatal body composition in a multi-ethnic population and the impact of parental factors. A population-based cohort study. Plos One. 2013 Aug 29;8(8). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24009731
 3. Sletner L, Jenum AK, Mørkrid K, Vangen S, Holme IM, Birkeland KI, Nakstad B. Maternal Life Course Socio-Economic Position and Offspring Body Composition at Birth in a Multi-Ethnic Population. Paediatr Perinat Epidemiol. 2014 Sep;28(5):445-54. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25060595

Publikasjoner fra postdocprosjekt

 1. Sletner L, Rasmussen S, Jenum AK, Nakstad B, Rognerud-Jensen OH, Vangen S. Ethnic differences in fetal size and growth in a multi-ethnic population. Early Hum Dev. Sep 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26197025
 2. Sletner L, Jenum AK, Yajnik C, Mørkrid K, Nakstad B, Rognerud-Jensen OH, Birkeland KI, Vangen S. Fetal growth trajectories in pregnancies of European and South Asian mothers with and without gestational diabetes: a population-based cohort study. PLoS One. Mar 2017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28253366
 3. Sletner L, Kiserud T, Vangen S, Nakstad B, Jenum AK. Effects of applying universal fetal growth standards in a Scandinavian multi-ethnic population. Acta Obstet Gynecol Scand. Nov 2017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29192969

Øvrige publikasjoner

 1. Eggemoen ÅR, Jenum AK, Mdala I, Knutsen KV, Lagerløv P, Sletner, L. Vitamin D levels during pregnancy and associations with birth weight and body composition of the newborn: a longitudinal multiethnic population-based study. Br J Nutr. May 2017.
 2. Kinnunen TI, Sletner L, Sommer C, Post M, Jenum AK. Ethnic differences in folic acid supplement use in a population-based cohort of pregnant women in Norway. BMC Pregnancy and Childbirth. May 2017.
 3. Moen GH, Sommer C, Prasad RB, Sletner L, Groop L, Qvigstad E, Birkeland KI. MECHANISMS IN ENDCRINOLOGY: Epigenetic modifications and gestational diabetes: a systematic review of published literature. Eur J Endocrinol. May 2017.
 4. Sommer C, Gulseth HL, Jenum AK, Sletner L, Thorsby PM, Birkeland KI. Soluble leptin receptor and risk of gestational diabetes in a multi-ethnic population - a prospective cohort study. J Clin Endocrinol Metab Aug 2016.
 5. Richardsen KR, Mdala I, Berntsen S, Ommundsen Y, Martinsen EW, Sletner L, Jenum AK. Objectively recorded physical activity in pregnancy and postpartum in a multiethnic cohort: association with access to recreational areas in the neighborhood. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, Jul 2016
 6. Waage CW, Mdala I, Jenum AK, Michelsen TM, Birkeland K, Sletner L. Ethnic differences in blood pressure from early pregnancy to postpartum: A Norwegian cohort study. J Hypertens. April 2016.
 7. Kinnunen TI, Waage CWW, Sommer C, Sletner L, Raitanen J, Jenum AK. Ethnic differences in gestational weight gain: A population-based cohort study in Norway. Matern Child Health J. Mar 2016.
 8. Eggemoen ÅR, Falk RS, Knutsen KV, Lagerløv P, Sletner L, Birkeland KI, Jenum AK. Vitamin D deficiency and supplementation in pregnancy in a multiethnic population-based cohort. BMC Pregnancy Childbirth. Jan 2016.
 9. Sommer C, Jenum AK, Waage CW, Mørkrid K, Sletner L, Birkeland KI. Ethnic differences in BMI, subcutaneous fat, and serum leptin levels during and after pregnancy and risk of gestational diabetes. Eur J Endocrinol. Jun 2015.
 10. Sommer C, Sletner L, Mørkrid K, Jenum AK Birkeland KI. Effects of early pregnancy BMI, mid-gestational weight gain, glucose and lipid levels in pregnancy on offspring's birth weight and subcutaneous fat: a population-based cohort study. BMC Pregnancy Childbirth. Apr 2015. < > N, Eberhard- Gran M, Sletner L, Slinning K, Martinsen EW, Holme I, Jenum AK. A prospective cohort study of depression in pregnancy, prevalence and risk factors in a multiethnic population. BMC Pregnancy and Childbirth. Jan 2015.Sachse D, Bærug A, Sletner L, Birkeland KI, Nakstad B, Jenum AK, Berg JP. Breastfeeding and the Maternal Urine Profile. Scand J Clin Lab Invest. Apr 2014.
 11. Sommer C, Mørkrid K, Jenum AK, Sletner L, Mosdøl A, Birkeland KI. Weight gain, total fat gain and regional fat gain during pregnancy and the association with gestational diabetes. A population-based cohort study. Int J Obes (Lond). Jan 2014.
 12. Mørkrid K, Jenum AK, Sletner L, Vårdal MH, Waage CW, Nakstad B, Vangen S, Birkeland KI. Failure to increase insulin secretory capacity during pregnancy-induced insulin resistance is associated with ethnicity and gestational diabetes. Eur J Endocrinol. Aug 13.
 13. Sommer C, Sletner L, Jenum AK, Mørkrid K, Andersen LF, Birkeland KI, Mosdøl A. Ethnic differences in maternal dietary patterns are largely explained by socio-economic score and integration score. A population-based study. Food and Nutrition Research. Jul 2013.
 14. Jenum AK, Sommer C, Sletner L, Mørkrid K, Bærug A, Mosdøl A. Obesity and hyperglycaemia in pregnancy and related health outcomes in European ethnic minorities of Asian and African origin: a review. Food & Nutrition Research. Food and Nutrition Research. Feb. 2013.
 15. Brekke I, Berg, Sletner L, Jenum AK. Doctor-certified sickness absence in first and second trimester of pregnancy among native and immigrant women in Norway. Scand J Public Health. Mar 2013.
 16. Berntsen S, Richardsen KR, Mørkrid K, Sletner L, Birkeland KI, Jenum AK. Objectively recorded physical activity in early pregnancy. A multi-ethnic population-based study. Scand J Med Sci Sports. Jan 2013.
 17. Sachse D, Sletner L, Mørkrid K, Jenum AK, Birkeland KI, et al. (2012) Metabolic Changes in Urine during and after Pregnancy in a Large, Multiethnic Population-Based Cohort Study of Gestational Diabetes. PLoS ONE, Dec 2012.
 18. Bø K, Øglund GP, Sletner L, Mørkrid K, Jenum AK.  The prevalence of urinary incontinence in pregnancy among a multi-ethnic population resident in Norway. BJOG. Oct 2012.
 19. Mørkrid K, Jenum AK, Sletner L, Vårdal MH, Waage CW, Nakstad B, Vangen S, Birkeland KI. Failure to increase insulin secretory capacity during pregnancy-induced insulin resistance is associated with ethnicity and gestational diabetes. Eur J Endocrinol. Oct 2012.
 20. Jenum AK, Mørkrid K, Sletner L, Vangen S, Torper JL, Nakstad B, Voldner N, Rognerud-Jensen OH, Berntsen S, Mosdøl A, Skrivarhaug T, Vårdal MH, Holme I, Yajnik CS, Birkeland KI. Impact of ethnicity on gestational diabetes identified with the WHO and the modified International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups criteria: a population-based cohort study. Eur J Endocrinol. Feb 2012.
Publisert 27. feb. 2012 11:23 - Sist endret 19. feb. 2018 11:55

Kontakt

Prosjektleder Line Sletner (AHUS)

Deltakere

 • Line Sletner
 • Anne Karen Jenum
 • Kåre I. Birkeland
 • Kjersti Mørkrid (OUS)
 • Siri Vangen (OUS)
 • Britt Nakstad (AHUS)
 • Ingar Holme (OUS)
 • Torvid Kiserud (Haukeland sykehus, UiB)
 • Odd-Harald Rognerud-Jensen (OsloMet)
 • Chittaranjan C. Yajnik (Pune, India)
Detaljert oversikt over deltakere