Hvor tilfredse er pasientene med fastlegene?

- En beskrivelse av anonyme brukervurderinger på en åpen internettside av Christina Sivertsen, avdeling for helseledelse og helseøkonomi.

HELED skriftserie 2014:2

Introduksjon

Myndighetenes eneste overvåkningsfunksjon til nå har vært levekårsundersøkelsene som baserer seg på fastlegeordningen. Disse resultatene kan tjene til myndighetenes overvåkningsfunksjon. Ofte uttrykkes det at pasientenes valgfrihet kan være et virkemiddel for å fremme kvalitet. Basert på utvalgte offentlige kvalitetsindikatorer kan pasienter velge hvilket sykehus de vil behandles på. Ved valg av fastlege har det vært lite kvalitetsinformasjon tilgjengelig for pasientene. Lenge besto offentlig tilgjengelig informasjon kun av hvor mange pasienter som stod på den enkelte leges liste samt antall ledige listeplasser.

Internettsiden Legelisten.no ble lansert 26 mai 2012. Målsetningen var å gjøre relevant informasjon om fastlegene tilgjengelig  slik at folk kunne  benytte seg av informasjonen ved valg av fastlege. På denne internettsiden kan de som ønsker det tildele sin nåværende eller tidligere fastlege fra en til fem stjerner på en rekke variablerog gi en kvalitativ beskrivelse basert på egen erfaring med legen. Alle vurderinger er anonyme og det er opprettet flere tiltak for å sile ut eventuelle useriøse eller falske vurderinger.

Det faktum at Legelisten.no er basert på subjektive og anonyme vurderinger har høstet kritikk i media, særlig blant fastleger. Fastlegene er bekymret for å bli uthengt med usaklige og negative vurderinger. Men hvis brukerevalueringer skal inkluderes i kvalitetsmåling må man ta et standpunkt med hensyn til hvorvidt de er til nytte eller ikke.

Legelisten.no er den første internettsiden i Norge som har publisert brukevurderinger av fastleger. Dette gir en unik mulighet til å få større innsikt i hva pasientene mener om fastlegene sine og hvilke karakteristikker som påvirker fornøydheten. Dersom fastlegene etterhvert anerkjenner internettsiden som en viktig arena, kan det tenkes at ønsket om god omtale fører til en endret praksis. Selv om brukerne som har registrert sine vurderinger på internettsiden ikke utgjør et representativt utvalg av befolkningen, kan denne kilden til informasjon om tilfredshet bidra til  økt kunnskap om- og forståelse for brukerpreferanser. Slik kunnskap er viktig i forbindelse med utviklingen av verktøy for kvalitetsmåling i primærhelsetjenesten.

Publisert 16. jan. 2014 17:01 - Sist endret 16. jan. 2014 17:01