Studentpresentasjoner ved Geriatrisk ressurssenter

Masterstudenter i sykepleievitenskap og avansert geriatrisk sykepleie presenterte sine prosjekter for inviterte ved Geriatrisk ressurssenter 7. juni 2013. Begge masterkullene presenterte oppgaver der noe av erfaringene kom fra studiebesøk ved Geriatrisk ressurssenter, og en introduksjon til mangfoldet innenfor Samhandlingsarena Aker.

Professor Anne Moen er opptatt av utvikling av praksismodeller og en pågående kunnskapsutvikling i det kliniske arbeid.

Målgruppen for seminaret var alle med interesse for fagutvikling i sykehjem, hjemmetjenester, bydeler, ledere og ansatte på Aker, Oslo universitetssykehus, Lovisenberg sykehus, Akershus sykehus, Sunnaas sykehus, samt Diakonhjemmet sykehus.

Studenter er en ressurs

Hovedprosjektleder for Samhandlingsarena Aker, Marie Anbjørg Joten, hadde gledet seg lenge til dette og åpnet seminaret med å påpeke at studenter er en stor ressurs for å realisere visjonene for samhandlingsarena Aker ”Sammen får vi til mer”.

- De bringer inn ny kunnskap og ett nytt blikk på tilværelsen. De kan lære noe til praksis, ikke bare av praksis. Vi må bli flinkere å sette pris på studentene og se på dem som en mulighet for utvikling og innovasjon. Dette er bare starten på et samarbeid og vi ønsker å gjøre dette til en årlig tradisjon. Med seg hadde hun også ”sin høyre og venstre hånd”, Ingvild Bryde-Erichen som er prosjektrådgiver for Samhandlingsarena Aker og Per Magnus Mæhle som er prosjektleder for Helsearena Aker.

Professor Anne Moen, ved Avdeling for sykepleievitenskap, er opptatt av utvikling av praksismodeller og en pågående kunnskapsutvikling i det kliniske arbeid. Hun så på dette seminaret som en mulighet både for studentene å vise frem det gode arbeidet de hadde gjort, men også vise den konkrete nytten det ligger i å spre kunnskap som erverves gjennom .

- Oppgaven studentene fikk fokuserte på å utvikle plan og evaluering av et kvalitets- eller pasientsikkerhetsinitiativ. I slike forskning og utviklingsarbeid er det viktig med god dokumentasjon i forhold til å vite hva som fungerer og hvor det er behov for endringer.

Fallforebygging

Det var totalt fire grupper som presenterte sine studentoppgaver. De to første gruppene gikk inn på fallforebygging i hjemmet og utviklingen av guidelines for fallforebygging i sykehus. I forhold til forebygging i hjemmet påpekte de viktigheten av å spre informasjon og kunnskap til alle som er i kontakt med den eldre. De savnet nasjonale retningslinjer på dette området, noe som vanskeliggjør innhentingen av god informasjon. Det vesentlige er imidlertid at alle er oppmerksomme, og deler observasjoner slik at de som har en risiko for fall oppdages tidlig slik at mer systematisk kartlegging og forebyggende tiltak kan iverksettes.

Når det gjaldt forebygging av fall i sykehus var screening av fallrisiko av den innkomne pasient et viktig verktøy. Dette er et enkelt verktøy som noen sykehus allerede har tatt i bruk og som studentene oppfordret aktuelle seminardeltakerne til å ta i bruk. Det finnes mange ulike verktøy som kan benyttes, men de fremhevet at STRATIFY var et enkelt og lett tilgjengelig verktøy som er til bruk for alle ansatte på en sengepost.

Almas hus ved geriatrisk ressurssenter er en visningsleilighet der velferdsteknologiske hjelpemidler, bevisst bruk av farger og kontraster og fysiske omgivelser bidrar til demensvennlige omgivelser. De har flere konkrete forslag til tiltak om hvordan fall kan forebygges både i hjem og på institusjon. Oslo kommune er på den måten godt kjent med problematikken rundt fall og eldre, men deltakere fra Geriatrisk ressurssenter satte stor pris på at det ble satt fokus på et så viktig område.

Smertekartlegging

Ut som nummer tre, var en gruppe studenter sammensatt fra begge masterne ved Avdeling for sykepleievitenskap. De hadde valgt å fokusere på smerteproblematikk hos pasienter i kommunal pleie og omsorg.

- Smerte er vanskelig å definere for mange, ikke minst å beskrive smerteintensitet. Det er derfor viktig å ha guidelines og en fast prosess for hvordan smerte skal og bør kartlegges. Enkle skjema med smerteskala før og etter medisinering er et eksempel på godt verktøy. Pasienter opplever også i mange tilfeller manglende informasjon om de smertedempende medisiner de har fått, eller husker ikke hvilke som skal brukes når, påpekte de.

De hadde også satt seg inn i hvordan en organisasjon kan skape vedvarende forbedringer.

- For å evaluere egen praksis er klinisk audit en god metode for å se hvorvidt det arbeides kunnskapsbasert, sa studentene.

Prosedyrer

Siste gruppe hadde inntatt et bredere perspektiv og sammenfattet hvordan prosedyrer standardiseres.

- Prosedyrer har til hovedhensikt å sikre at alle pasienter får lik behandling når det er mulig og ønskelig. Kvalitet, metode og formidling står sentralt i utviklingen av prosedyrer. Men vi må samtidig huske at det kan være bedre med ingen retningslinjer enn dårlige eller utdaterte retningslinjer.

Videre samarbeid med Samhandlingsarena Aker

Programleder for Master i avansert geriatrisk sykepleie, førsteamanuensis Ellen Karine Grov, avrundet med en oppsummering av formiddagen.

- Dette var moro og en ny måte for oss å presentere viktige studentarbeid på. Så gøy å se at så mange ville komme å høre her i dag.  Vi ser frem til videre samarbeid mellom Samhandlingsarena Aker, Geriatriske ressurssenter og Avdeling for sykepleievitenskap. Dette er et tydelig tegn på at vi kan få til mye godt arbeid sammen, så dette er bare en smak på hva som kommer.

Studenter og forskere som holdt presentasjon på seminaret.

Av Maria Leirbakk (tekst og foto)
Publisert 12. juni 2013 11:00 - Sist endret 17. feb. 2020 09:41