PraksisNett Øst

PraksisNett - Praksisbasert forskningsnettverk i primærhelsetjenesten - er en ny infrastruktur som skal legge til rette for at forskere får mulighet til å gjennomføre gode og kvalitetssikrede kliniske studier på pasienter i norsk allmennpraksis. Samtidig gir PraksisNett fastlegene anledning til å delta i forskning på en forutsigbar og sikker måte.

Bildet kan inneholde: kronblad, skrift, elektrisk blå, sirkel, plakat.

Nettverket er landsdekkende og består nå av 92 fastlegepraksiser organisert gjennom fire regionale nettverk (Øst, Vest, Midt og Nord) og koordinerende enhet ved Universitetet i Bergen. PraksisNett Øst dekker området Viken, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Aust-Agder, og er forankret ved Avdeling for allmennmedisin. PraksisNett er et felles, nasjonalt initiativ fra allmennmedisinske forskningsmiljøer. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og partnerne i prosjektet.

 

Vi ønsker kontakt med fastlegepraksiser i vår region som kan tenke seg å være en del av PraksisNett. Fastlegekontor som blir tilknyttet PraksisNett vil motta et årlig basistilskudd og må delta i minst ett forskningsprosjekt årlig. Deltakelse vil kompenseres etter medgått tid i det enkelte prosjekt. I alle studier som skal gjennomføres i PraksisNett vil personvern ivaretas etter gjeldende regler og vurderinger fra regionale forskningsetiske komitéer.

Kontaktskjema for fastleger som vil melde sin interesse for PraksisNett

Generell informasjon om Praksisnett og søknadsportal for interesserte forskere, se koordinerende enhet ved UiB

Eksempler på prosjekter som kan inngå i PraksisNett

Enkel datauttrekkundersøkelse:
Hvor mange pasienter får behandling x for sykdom y.

Kompleks datauttrekksundersøkelse:
Laboratoriesvar, legemiddelbruk, og symptomer beskrevet i diagnoseregister i journal, hos pasienter med en spesifikk tilstand.

Klinisk studie:
Pasienter med diagnose x inkluderes til en kvalitativ studie (intervjuer eller fokusgrupper).

Randomisert kontrollert studie (RCT):
Pasienter med sykdom x inkluderes i en randomisert kontrollert studie hvor behandling y sammenliknes med behandling z. Pasientene identifiseres ved navnelister generert av dataverktøyet, eller som pop-up når aktuell diagnose settes under konsultasjon. 

Databehandling i prosjektene

Uttrekk vil foregå via Snow Health Appliance Box. Dette er en liten datamaskin som installeres lokalt på fastlegens kontor og som automatisk trekker ut data fra pasientjournalen. Snow-boksen kobles til fastlegepraksisens server og henter data i henhold til en avtalt variabel-liste hver natt. Alle data som blir lagret på boksen lokalt er pseudonymisert, både pasient- og legeinformasjon slik at ingen data kan føres tilbake til den enkelte lege eller pasient. I alle kliniske studier som skal gjennomføres i PraksisNett vil det innhentes samtykke fra hver enkelt pasient og lege.

Samarbeidspartnere:

 

 

 

 

Publisert 3. feb. 2021 12:49 - Sist endret 22. mars 2022 09:31