Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten – PraksisNett

"Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten" - PraksisNett er en ny infrastruktur under utvikling som legger til rette for at forskere får mulighet til å gjennomføre gode og kvalitetssikrede kliniske studier på pasienter i norsk allmennpraksis. Samtidig gir PraksisNett fastlegene anledning til å delta i forskning på en forutsigbar og sikker måte.

Om nettverket

PraksisNett er et felles, nasjonalt initiativ fra allmennmedisinske forskningsmiljøer. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og partnerne i prosjektet. Nettverket er landsdekkende og skal bestå av 90 fastlegepraksiser organisert gjennom fire regionale nettverk og en koordinerende enhet. Ved universitetet i Oslo er prosjektet forankret ved Avdeling for allmennmedisin.

Vi ønsker kontakt med allmennleger og fastlegekontorer i vår region (Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vest-Agder, Vestfold og Østfold) som ønsker å bidra inn i PraksisNett. 

Meld din interesse her:

Kontaktskjema for fastleger som vil melde sin interesse for PraksisNett

Prosjekter

Fastlegene må delta i minst et forskningsprosjekt årlig, men fastlegene vil selv bestemme hva slags prosjekter de vil delta i. Deltakelse vil kompenseres etter medgått tid i det enkelte prosjekt. I alle studier som skal gjennomføres i PraksisNett vil personvern ivaretas etter gjeldende regler og vurderinger fra regionale forskningsetiske komitéer.

Eksempler på prosjekter som kan inngå i PraksisNett

Enkel datauttrekkundersøkelse:
Hvor mange pasienter får behandling x for sykdom y.

Kompleks datauttrekksundersøkelse:
Laboratoriesvar, legemiddelbruk, og symptomer beskrevet i diagnoseregister i journal, hos pasienter med en spesifikk tilstand.

Klinisk studie:
Pasienter med diagnose x inkluderes til en kvalitativ studie (intervjuer eller fokusgrupper).

Randomisert kontrollert studie (RCT):
Pasienter med sykdom x inkluderes i en randomisert kontrollert studie hvor behandling y sammenliknes med behandling z. Pasientene identifiseres ved navnelister generert av dataverktøyet, eller som pop-up når aktuell diagnose settes under konsultasjon. 

Databehandling i prosjektene

Uttrekk vil foregå via Snow Health Appliance Box. Dette er en liten datamaskin som installeres lokalt på fastlegens kontor og som automatisk trekker ut data fra pasientjournalen. Snow-boksen kobles til fastlegepraksisens server og henter data i henhold til en avtalt variabel-liste hver natt. Alle data som blir lagret på boksen lokalt er pseudonymisert, både pasient- og legeinformasjon slik at ingen data kan føres tilbake til den enkelte lege eller pasient. I alle kliniske studier som skal gjennomføres i PraksisNett vil det innhentes samtykke fra hver enkelt pasient og lege.

Samarbeidspartnere

Ressurser

Generell informasjon om Praksisnett og søknadsportal for interesserte forskere, se koordinerende enhet ved UiB

 

 

 

 

Publisert 29. mai 2018 11:59 - Sist endret 4. mai 2020 09:52