Om forskningen ved avdelingen

Målet med vår forskning er å utvikle kunnskap av høy vitenskapelig kvalitet med relevans for fastleger og deres pasienter. Vår forskning omfatter kompetanse innen klinisk forskning, epidemiologi og kvalitative forskningsmetoder.

Samarbeid

Vi baserer oss både på registerdata, befolkningsundersøkelser, data hentet fra legenes pasientjournaler og data samlet inn fra leger og pasienter i forbindelse med kliniske studier. Vi har forskningssamarbeid både med andre fagmiljø ved instituttet og fakultetet, Oslo Universitetssykehus/Helse SørØst,  Oslo kommune, høyskolene i Oslo, Akershus og Vestfold, Hallingforsk og våre søsterinstitutt i Bergen og Tromsø.

PraksisNett

"Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten" - PraksisNett er en ny infrastruktur under utvikling som legger til rette for at forskere får mulighet til å gjennomføre gode og kvalitetssikrede kliniske studier på pasienter i norsk allmennpraksis. Samtidig gir PraksisNett fastlegene anledning til å delta i forskning på en forutsigbar og sikker måte. PraksisNett Øst er forankret ved avdeling for allmennmedisin

Forskningsprosjekter

En stor del av vår forskning handler om legemidler og legemiddelforskrivning, noe som er lite problematisert både i grunn-, videre- og etterutdanningen av leger. Gjennom vår forskning ønsker vi både å beskrive og avdekke medisinske behov på området, og vi søker gjennom ulike intervensjoner å fremme bedret kvalitet på forskrivningen.

Prosjekter tilknyttet forskergrupper

Se våre forskergrupper for oversikt over tilknyttede prosjekter. 

Allmennmedisinsk forskningsenhet - AFE Oslo

Antibiotikasenteret for primærmedisin - ASP

Andre prosjekter

Ph.d.-prosjekter

Symptomer og plager i allmennpraksis 

Barns helse og vekst de første 4-5 leveår i en multietnisk befolkning

Oppfølging av kreftpasienter i primærhelsetjenesten 

Acu-Web: Akupunktur for uspesifikke korsryggsmerter

Type 2-diabetes: Reell samhandling? 

Atopisk eksem hos førskolebarn 

GHB på legevakt 

Troponin T-studien på Oslo legevakt 

Social Health Bots

Trygg på skulder 

Depresjon hos eldre i allmennpraksis 

Ultralyd i norsk allmennpraksis 

Pasienter med MUPS 

Type 2-diabetes i ung alder

Stramt tungebånd hos spedbarn 

PostDoc-prosjekter

Kvinner og risiko for type 2-diabetes (PostDoc)

Avsluttede prosjekter

Publisert 18. mars 2014 14:15 - Sist endret 26. aug. 2021 08:29