Arrangementer - Side 4

Tid og sted: 25. aug. 2015 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgate 47, Oslo

M.Sc. Marianne Trygg Solberg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tverrfaglig kommunikasjon ved familiesentrert nyfødtmedisin.

Tid og sted: 29. apr. 2015 13:15, Auditoriet i Kreftsenteret (Bygg 11), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo.

M.Sc. Line Kildal Bragstad ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Indispensable intermediaries. The role of informal caregivers in the discharge process of older relatives.

Tid og sted: 29. apr. 2015 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret (Bygg 11), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo.

M.Sc. Line Kildal Bragstad ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Teorier og metoder for å forstå pårørendes erfaringer og behov for støtte.

Portrett av Pia Cecilie Bing-Jonsson
Tid og sted: 6. mars 2015 13:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgate 47, Oslo

M.Sc. Pia Cecilie Bing-Jonsson ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Nursing Older People - Competence Evaluation Tool. Development and psychometric evaluation of an instrument measuring community-based nursing staff competence

Tid og sted: 6. mars 2015 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgate 47, Oslo

M.Sc. Pia Cecilie Bing-Jonsson ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Nursing and quality of care: A matter of volume or staff competence?

Portrett Merete Lyngstad
Tid og sted: 5. mars 2015 13:15, Auditoriet i Kreftsenteret (bygg 11), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166, 0407 Oslo

Cand.san. Merete Lyngstad ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Bridging the Gap – Electronic Messaging between Home Health Care and General Practitioners.

Tid og sted: 5. mars 2015 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret (bygg 11), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166, 0407 Oslo

Cand.san. Merete Lyngstad ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diskuter og reflekter over den sosio-teknologiske referanserammens ulike element relatert til egen forskning. Hvordan overbygges gapet mellom hjemmesykepleien og fastlegene?

Tid og sted: 27. nov. 2014 13:15, Store auditorium (bygg 6), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.san. Sidsel Ragnhild Børmark ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Interdisciplinary Documentation of Health Care in The Electronic Health Record (EHR): Exploring Information Flow and Overlap

Tid og sted: 27. nov. 2014 10:15, Auditoriet i øyeavdelingen (bygg 36), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.san. Sidsel Ragnhild Børmark ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Communication between hospitals and primary care: challenges and perspectives

Tid og sted: 31. okt. 2014 13:15, Auditoriet i Kreftsenteret (Bygg 11), 1.etg., Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.polit. Rigmor Einang Alnes ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Dementia and interaction. A qualitative exploratory study of Marte Meo counselling for staff in dementia-specific care units.

Tid og sted: 31. okt. 2014 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret (Bygg 11), 1.etg., Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.polit. Rigmor Einang Alnes ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Personsentrert omsorg. Presentasjon og drøfting av grunnlag og kriterier for denne tilnærmingen i demensomsorgen.

Tid og sted: 5. sep. 2014 13:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Kandidat i sykepleievitenskap Randi Martinsen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Work-aged stroke survivors’ psychosocial challenges and follow-up needs. A qualitative exploratory study

Tid og sted: 5. sep. 2014 10:15, Seminarrom 3 (B1.1017), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Kandidat i sykepleievitenskap Randi Martinsen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Validering av kvantitative og kvalitative forskningsmetoder relatert til oppfølging av psykososiale behov hos personer som har gjennomgått slag og som  er i arbeidsfør alder

Tid og sted: 28. mai 2014 13:15, Gamle festsal (Urbygningen), Karl Johansgate 47, Oslo

MNSc Edith Lillian Roth Gjevjon ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Continuity in long-term home health care. Perspectives of managers, patients and their next of kin

Tid og sted: 28. mai 2014 10:15, Gamle festsal (Urbygningen), Karl Johansgate 47, Oslo

MNSc Edith Lillian Roth Gjevjon ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan opplever eldre å få pleie og omsorgstjenester i eget private hjem? - Etiske, faglige og juridiske utfordringer når profesjonell omsorg møter pasientens personlige liv

Tid og sted: 27. feb. 2014 13:15, Store auditorium, Kreftsenteret (1.etg.), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Kandidat i sykepleievitenskap Berit Arnesveen Bronken ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Promoting psychosocial well-being in persons with aphasia following stroke. An exploratory development and feasibility study

Tid og sted: 27. feb. 2014 10:15, Store auditorium, Kreftsenteret (1.etg.), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Kandidat i sykepleievitenskap Berit Arnesveen Bronken ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Anvendelse av Ricoeur som grunnlag for fortelling og metode ved forskning på personer som har afasi etter slag.