Sammendrag av Ingela Berggrens avhandling

 

DOKTORAND: Ingela Berggren
GRAD: Dr. polit.
FAKULTET: Det medisinske fakultet
INSTITUTT: Institutt for sykepleievitenskap og helsefag
VEILEDER: Elisabeth Severinsson
DISPUTASDATO: 15. september 2005

SAMMENDRAG AV AVHANDLINGEN:

"ETHICS IN CLINICAL NURSING SUPERVISION - An analysis of fundamental ethical issues of the influence of clinical nursing supervision, with special reference to ethical decision making"

Sjuksköterskor kan uppleva etiska dilemman i sitt dagliga arbete. En orsak kan vara att hälso- och sjukvård har genomgått stora förändringar på grund av den tekniska utvecklingen som bland annat har gett möjligheter att förlänga liv. En annan orsak kan vara att vården idag omorganiseras så att allt fler människor får vård i sitt hem i stället för på institution. De sjuksköterskor som vårdar patienten i dennes hem kan uppleva en ensamhet när det gäller att fatta etiska beslut i förhållande till patient och dennes närstående. Omvårdnadshandledning där sjuksköterskor tillsammans reflekterar på ett systematiserat sätt kan vara ett sätt att möta etiska dilemman och etiskt beslutsfattande.

Det övergripande syftet med avhandlingen var att få en djupare förståelse av etiska frågor i relation till omvårdnadshandledning.
Fem studier, alla publicerade i internationella tidskrifter, ligger till grund för doktorsavhandlingen. I fyra av dessa studier har sjuksköterskor delgett sina synpunkter vid intervjuer och via frågeformulär. I den femte studien genomfördes en filosofisk analys av Harald Ofstad’s, Richard Hare’s och Carol Gilligan’s syn på beslutsfattande i syfte att få en djupare förståelse för etiskt beslutsfattande.

Resultatet visar att när sjuksköterskor fattar etiska beslut innebär det att de utövar ansvar autonomt utifrån sin professionalitet. När sjuksköterskor upplever etiska dilemman vidrörs deras ansvarskänsla, deras lyhördhet för andras behov och deras pliktkänsla. Sjuksköterskors frihet att fatta etiska beslut begränsas av deras underordnande beslutsposition. Vidare framkom att de etiska kärnbegreppen i omvårdnadshandledning är vårdande, värdighet, ansvar och dygd.

Sammanfattningsvis visar resultatet att sjuksköterskor som deltar i omvårdnadshandledning och diskuterar etiska frågor gällande vård av patienter och deras närstående, och reflekterar tillsammans med kollegor och i samarbete med andra professioner, utvecklar en förmåga att fatta beslut som gynnar patient, medarbetare och dem själva. När kollegor reflekterar tillsammans över etiska dilemman kan känslor av bristfällighet reduceras. Framtidens sjuksköterska kommer att arbeta än mer ensam när de vårdar patienter utanför institutioner. Möjligheten att delta i omvårdnadshandledning och dela och diskutera etiska frågor och dilemman kan vara ett sätt att undvika utmattningsdepression och reducera känslor av otillräcklighet. Diskussionen kring etiska frågor i omvårdnadshandledning kan leda till en förbättrad vård där patientens värdighet tillika sjuksköterskans värdighet betonas. Det är viktigt att sjuksköterskor har tillgång till omvårdnadshandledning vid etiska dilemman

Publisert 23. juli 2008 14:15 - Sist endret 26. okt. 2011 09:43