Sammendrag av Ådel Berglands avhandling

 

DOKTORAND: Ådel Bergland
GRAD: Dr. polit.
FAKULTET: Det medisinske fakultet
INSTITUTT: Institutt for sykepleievitenskap og helsefag
VEILEDER: Marit Kirkevold
DISPUTASDATO: 26. september 2006

SAMMENDRAG AV AVHANDLINGEN:

"Trivsel i sykehjem; En kvalitativ studie med utgangspunkt i mentalt klare beboeres perspektiv"

Mange eldre mennesker tilbringer kortere eller lengre perioder i sykehjem mot slutten av livet. En viktig utfordring for sykehjemmet er å sørge for at denne tiden oppleves så god som mulig. Studiens hovedmål var å undersøke hvilke forhold eldre i sykehjem anser som viktige for å kunne trives. Studien har et fenomenologisk perspektiv og baseres bl.a. på Schutz’ tenkning om hverdagslivets verden. Mange av de eldre som deltok i studien, ga uttrykk for å trives. Disse beboerne hadde innstilt seg på å bo i sykehjem og tilpasset forventningene sine til hva som var realistisk å oppnå i sykehjemmet. Respektfulle og vennlige pleiere med gode kvalifikasjoner var essensielt for trivselen. En gruppe beboere la stor vekt på nære og personlige relasjoner til pleierne og anså dette som svært viktig for å trives i sykehjemmet. For flere av beboerne kunne også kontakt med andre beboere bidra til trivsel. Flere beboere som ønsket å etablere relasjoner til andre beboere, var ikke i stand til dette selv om de regelmessig deltok i sosiale arrangementer i sykehjemmet. Studien viser at personalet har en avgjørende rolle når det gjelder å etablere positiv og meningsfull kontakt mellom beboere i sykehjem. En annen gruppe beboere anså ikke nære relasjoner til pleierne som viktig så lenge de fikk god pleie. For flere av disse var heller ikke relasjoner til andre beboere viktig for å trives i sykehjemmet. Studien viser at hvilke forhold som bidrar til trivsel i sykehjem varierer. Det kan derfor ikke listes opp faktorer som vil bidra til trivsel for alle i sykehjem. Studien viser at opplevelsen av trivsel er resultat av et godt og tilpasset samspill mellom den enkelte beboer og kvaliteter i sykehjemmet, både pleien og personalet, samt det fysiske og sosiale miljøet. Sykehjemmene står derfor overfor viktige utfordringer når det gjelder å ha personale som har kompetanse til å forstå den enkelte beboers ønsker og behov og tilrettelegge for et godt og meningsfylt hverdagsliv i sykehjemmet ut fra disse.

Publisert 23. juli 2008 14:15 - Sist endret 26. okt. 2011 09:44