Sammendrag av Christina Foss avhandling

DOKTORAND: Christina Foss
GRAD: Dr.polit.
FAKULTET: Det samfunnsvitenskapelige fakultetet
INSTITUTT: Institutt for sykepleievitenskap
VEILEDERE: Bodil Ellefsen, Dag Hofoss, Johanne Sundby
DISPUTASDATO: 21. juni 2002

SAMMENDRAG AV AVHANDLINGEN: Kjønnet kvalitet? En studie av kvinnelige og mannlige pasienters sykehusopphold

Kvinnelige og mannlige sykehuspasienters erfaringer med sykehusoppholdet er tema i avhandlingen til Christina Foss. Hovedmålet med undersøkelsen er å analysere og forklare i hvilken grad pasientens kjønn påvirker kvaliteten av totalomsorgen i sykehus, når og hvordan dette skjer.

Doktoranden har benyttet ulike metoder for innsamling og bearbeiding av data og ulike datakilder hvor data hentes fra både pasienter og personale. Startpunktet er data fra en spørreundersøkelse av pasienttilfredshet gjennomført ved Stiftelse for Helsetjenesteforskning (HELTEF) ved Akershus Universitetssykehus, hvor pasientene har krysset av for grad av tilfredshet med sykehusoppholdet. Disse data er analysert statistisk for å identifisere kjønnsforskjeller knyttet til tilfredshet med ulike dimensjoner av sykehusoppholdet. I tillegg har mange av pasientene som besvarte spørreskjemaet også gitt egenformulerte kommentarer til oppholdet som også er analysert for å se etter forskjeller i hva og hvordan kvinnelige og mannlige pasienter kommenterer et sykehusopphold. Den siste datakilden er observasjon og intervju med personalet ved kirurgisk og medisinsk avdeling, med fokus på personalets holdninger til forskjeller mellom kvinner og menn som pasienter.

De ulike funnene blir sett i sammenheng i avhandlingen og danner et differensiert og komplekst bilde av betydningen av pasientenes kjønn i møtet med ulike grupper av helsepersonell. En hovedkonklusjon er at pasientenes kjønn har betydning for kvaliteten på den samlede sykehusomsorgen i et pasientperspektiv i kvinnelige pasienters disfavør. Funnene av kjønnsforskjeller i pasienttilfredshet hvor spesielt yngre kvinner er mindre tilfredse enn andre pasienter, synes å være mye knyttet til endringer i pasientrolle fra passiv til mer aktiv. Pasientenes opplevelse av medbestemmelse og å bli hørt er en viktig del av tilfredshet med et sykehusopphold, og spesielt yngre pasienter og pasienter med høyere utdanning har et ønske om innflytelse. Dette ønsket opplever kvinnelige pasientene i mindre grad enn mannlige pasienter at blir imøtekommet i sykehuset.

Bruk av ulike metoder viser videre at forskjellen i oppgitt pasienttilfredshet mellom kjønnene varierer mye avhengig av metode for innsamling av data. Doktoranden viser at bruk av spørreskjema med preformulerte svaralternativ i liten grad fanger opp forskjeller mellom ulike grupper pasienter.

 

 

Publisert 23. juli 2008 14:15 - Sist endret 9. sep. 2011 14:01