Sammendrag av Ingrid Hanssens avhandling

 

DOKTORAND: Ingrid Hanssen
GRAD: Dr.polit.
FAKULTET: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
INSTITUTT: Institutt for sykepleievitenskap
VEILEDERE: Per Nortvedt, Karstein Hansen og Suzie Kim
DISPUTASDATO: 17. desember 2002 kl. 10.15

SAMMENDRAG AV AVHANDLINGEN:

"Facing Differentness"

Temaet for Ingrid Hanssens avhandling er etiske problemer norske sykepleiere kan stå overfor når de yter omsorg overfor ikke-vestlige pasienter, hvorfor slike problemer kan oppstå og hvordan de kan oppleves av sykepleierne. Studien bygger på et kvalitativt materiale bestående av intervjuer med og observasjoner av sykehusbaserte sykepleiere med erfaring fra å arbeide med ikke-vestlige pasienter.

Interkulturelle etiske problemer innen sykepleiepraksis er sammensatte, kontekstuelle og gjensidige av natur. Manglende gjensidig forståelse kan være frustrerende både for sykepleiere og pasienter/pårørende. Sykepleierne kan bli frustrerte og stressete dersom de ikke får utøvet det de anser som god og helhetlig sykepleie overfor enkelte av disse pasientene. Dette kan skyldes språkproblemer, ulike tradisjoner og annet. En følelse av utilstrekkelighet og usikkerhet kan føre til at sykepleierne trekker seg fra situasjoner de står oppe i, selv om de da blir skuffet over at de handler på denne måten.

I sykepleiernes arbeid med fremmedkulturelle pasienter er både etiske prinsipper og konsekvensetisk tenkning viktige for handlingsvalg. Samtidig spiller også deres ’magefølelse’ for hva som er riktig og galt en viktig rolle. Denne ’magefølelsen’ er i stor grad påvirket av sykepleiernes orientering mot den individuelle pasient spesielt og rettferdig fordeling generelt. Dessuten er følelser viktige for sykepleieres etiske intuisjon. Prinsipper, konsekvensetisk tenkning og følelser er dermed alle viktige retningsgivere for sykepleieres håndtering av interkulturelle etiske problemer.

Publisert 23. juli 2008 14:15 - Sist endret 26. okt. 2011 09:46