Sammendrag av Ragnhild Hellesøs avhandling

 

DOKTORAND: Ragnhild Hellesø
GRAD: Dr. polit.
FAKULTET: Det medisinske fakultet
INSTITUTT: Institutt for sykepleievitenskap og helsefag
VEILEDER: Margarethe Lorensen
DISPUTASDATO: 15. desember 2005

SAMMENDRAG AV AVHANDLINGEN:

"Ord over skigard. Informasjonsutveksling og samhandling mellom sykepleiere i spesialist- og kommunehelsetjenesten før og etter innføring av elektronisk pasientjournal."

Andelen eldre og kronisk syke personer som trenger hjemmesykepleietjenester etter utskrivelse fra sykehus øker. For å kunne gi forsvarlig helsehjelp til denne pasientgruppen, trenger sykepleiere i hjemmetjenesten ofte informasjon om pasientens behov for helsehjelp samme dag som pasienten skrives ut fra sykehus. Elektronisk pasientjournal (EPJ) skal være et hjelpemiddel til å bedre kvaliteten og kontinuiteten i pasientomsorgen for denne pasientgruppen. Resultat fra denne studien viser at helsetjenesten fortsatt står overfor betydelige utfordringer før EPJ blir et nyttig verktøy når pasienter trenger kommunale hjemmesykepleietjenester etter et sykehusopphold. Sykepleierne i sykehuset tok i bruk EPJ i løpet av studien, mens sykepleierne i hjemmetjenestene hadde tatt i bruk EPJ før studien startet. EPJ-systemene sykepleierne brukte kunne ikke utveksle informasjonen elektronisk. Informasjon om pasienten ble derfor sendt med pasienten på tradisjonelt vis i brevs form både før og etter at sykehuset tok i bruk EPJ. Ni av ti sykepleiere i hjemmetjenesten mottok ofte et slikt informasjonsskriv, men informasjonen som fulgte med pasienten ved utreise, var ikke alltid tilstrekkelig for å kunne gi fullgode helsetjenester i hjemmet. Sykepleierne i de to organisasjonene hadde ulike prioriteringer på hvilken informasjon som var nødvendig å utveksle. Sykepleierne i hjemmetjenesten brukte derfor ekstra tid til å innhente ytterligere informasjon fra sykehuset etter at pasientene var kommet hjem. Studien avdekket at det er spenningsforhold mellom myndighetens planer om elektronisk informasjonsutveksling og det som sykepleierne erfarer i sin hverdag. I den videre EPJ-utviklingen må det tas mer hensyn til at spesialist- og kommunehelsetjenesten har ulik organisering, ulik lovgivning, ulike oppgaver og informasjonsbehov, ulike EPJ-systemer og ulike ansvarsforhold enn det gjøres i dag. For pasienter som trenger hjemmesykepleietjenester etter et sykehusopphold, må helsepersonell som har ansvar for videre oppfølging få riktig informasjon om pasientens helsetjenestebehov på riktig tidspunkt, samtidig som at pasientenes medbestemmelsesrett ivaretas.

Publisert 23. juli 2008 14:15 - Sist endret 26. okt. 2011 09:48