Sammendrag av Sølvi Helseths avhandling

DOKTORAND: Sølvi Helseth
GRAD: Dr. polit.
FAKULTET: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
INSTITUTT: Institutt for sykepleievitenskap
VEILEDERE:  
DISPUTASDATO: 1999

SAMMENDRAG AV AVHANDLINGEN:  "Hjelp i skrikende stund" - utvikling av en modell for helsesøstertilnærming til foreldre og barn når spedbarnet har kolikk

Sammendrag:

Hensikt: Den overordnede hensikt med prosjektet er å utvikle en modell for helsesøstertilnærming til foreldre og barn når barnet har kolikk. For å nå denne hensikten er det behov for å innhente kunnskap om fenomenet kolikk, foreldrenes opplevelse av situasjonen og helsesøsters tilnærming til foreldre og barn i praksis.

Bakgrunn: Kolikk er en betegnelse som hyppig benyttes på uro og gråt i spedbarnsalderen (0-4 måneder). En ensartet definisjon på fenomenet finnes ikke. Etiologien er ukjent og det eksisterer ingen effektive behandlingsmetoder. Gjennom rutinemessige konsultasjoner på helsestasjonen møter helsesøster foreldre og barn og har derfor et spesielt ansvar i forhold til denne problematikken. Empirisk dokumentert kunnskap om helsesøsters tilnærming finnes likevel ikke.

Design: Studiens design er eksplorativt. I den teoretiske tilnærming utvikles en teoretisk modell for helsesøstertilnærming. Modellen danner basis for utarbeidelse av intervjuguider som blir benyttet i semistrukturerte dybdeintervjuer med foreldre og helsesøstre i studiens empiriske del. Innsamling og analyse av data følger Kvales retningslinjer for det kvalitative forskningsintervju. Dette innebærer en fenomenologisk-hermeneutisk forståelsesform. Den endelige modell for helsesøstertilnærming fremstår som en syntese av empiriske funn og den teoretiske modell.

Resultat: Det utvikles en modell for helsesøstertilnærming som inkluderer en ny definisjon av kolikk og en fornyet forståelse for vesentlige prosesser i foreldrenes omsorg for barnet med kolikk. Som et resultat av de empiriske funn defineres kolikk som en samlebetegnelse på ulike former for gråt og uro. Foreldrenes opplevelse preges av at de har barnets velvære i fokus. Kolikk innebærer et brudd i barnets velvære som helsesøster må forholde seg til dersom foreldrenes behov skal bli ivaretatt. Mødre opplever kolikkperioden som en større belastning enn fedre, noe som gjør fedre til en viktig ressurs i arbeidet med foreldre og barn. Modellen er retningsgivende for helsesøsters praktiske tilnærming til kolikkproblematikken. Målet for helsesøsters tilnærming er at foreldrene mestrer situasjonen. Foreldrenes mestring av omsorgen for barnet har betydning for mengden barnet gråter. Gjennom støtte og konkret, systematisk veiledning kan helsesøster fremme foreldrenes mestring, og på denne måten bidra til å redusere kolikkbarnets uro.

Nøkkelord: Spedbarnskolikk, spedbarnsgråt, spedbarnsomsorg, foreldreopplevelse, foreldrekompetanse, helsesøster, sykepleie

 

 

Publisert 23. juli 2008 14:15 - Sist endret 9. sep. 2011 14:04