Sammendrag av Sigrun Hvalviks avhandling

 

DOKTORAND: Sigrun Hvalvik
GRAD: Dr. polit.
FAKULTET: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
INSTITUTT: Institutt for sykepleievitenskap
VEILEDERE: Gro Hagemann, Per Nortvedt, Kristin Heggen
DISPUTASDATO: 13. desember 2002 kl. 10.15

SAMMENDRAG AV AVHANDLINGEN:

Bergljot Larsson og den moderne sykepleien

Norsk Sykepleierforbunds stifter, sykepleielederen Bergljot Larsson (1883-1968) og hennes betydning for etableringen av en moderne sykepleie i Norge er tema i avhandlingen til Sigrun Hvalvik. Hovedmålet med studien er å analysere og forklare Bergljot Larssons faglige virksomhet, og hvordan denne påvirket moderniseringen av sykepleien i Norge. Hvalvik forsvarer sin avhandling for dr.polit.-graden ved Universitetet i Oslo.

I sin avhandling framstiller doktoranden Bergljot Larsson som en framskrittsorientert og ambisiøs sykepleieleder. Hennes faglige prosjekt var profesjonsorientert og internasjonalt inspirert; det var vesentlig motivert, men ble også legitimert gjennom visjonen om å gjøre sykepleierne til betydningsfulle aktører i kampen for å fremme det gode samfunn. Bergljot Larssons innsats rettet seg særlig mot området utdanning, der hun gikk i front for en styrking av sykepleiernes grunn- og videreutdanning. Hun arbeidet likeledes målbevisst for å utvide sykepleiens ansvarsområde og for å gjøre sykepleierne kompetente til å innta mer markante og innflytelsesrike roller i sosial- og helsevesenet i mellomkrigstiden. Gjennom sin virksomhet bidro hun til å styrke sykepleiefagets eksistensberettigelse i samfunnet.

Studien bygger i hovedsak på skriftelige kilder fra forskjellige arkiver, der Norsk Sykepleierforbunds arkiv har stått i en særstilling. Med utgangspunkt i det empiriske materialet har doktoranden beskrevet og analysert de visjoner og ambisjoner Bergljot Larsson hadde på sykepleiens vegne; hva som formet dem og hvordan hun forsøkte å realisere dem. Videre har hun undersøkt sammenhengen mellom Larssons virksomhet  og endringer som fant sted i mellomkrigstidens sykepleie. Det er anvendt en historisk biografisk tilnærming til kildematerialet. Ved å forene hermeneutisk orienterte begrunnelser og årsaksforklaringer i tolkningen av kildematerialet, har doktoranden forsøkt å vise hvordan samspillet mellom bakgrunn og oppvekst, erfaringer og ambisjoner, og den moderniseringsprosessen som fant sted i samfunnet skapte viktige forutsetninger for det som ble Bergljot Larssons faglige prosjekt. Begreper som klasse, kjønn og profesjonalisering har lagt føringer for analyse og drøfting av kildematerialet.

Avhandlingen ligger i skjæringspunktet mellom en profesjonshistorie og en biografi, og har til hensikt å bidra med kunnskaper om fagpersonen Bergljot Larsson og betydningen av hennes sykepleiefaglige virksomhet, samt til større innsikt i den moderne sykepleiens etableringsfase i Norge.

Sigrun Hvalvik er født  i Porsgrunn i 1953. Hun var ferdig utdannet sykepleier i 1982, og tok embetseksamen i sykepleievitenskap i 1996. Arbeidet med avhandlingen er utført ved Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo.

Publisert 23. juli 2008 14:15 - Sist endret 26. okt. 2011 09:49