Sammendrag av Per Nortvedts avhandling

DOKTORAND: Per Nortvedt
GRAD: Dr.polit.
FAKULTET: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
INSTITUTT: Institutt for sykepleievitenskap
VEILEDERE: Dr.philos. Jan Helge Solbakk, Senter for medisinsk etikk og professor Marit Kirkevold
DISPUTASDATO: 21. september 1996

SAMMENDRAG AV AVHANDLINGEN: Sensitive Jugdement - Nursing, Moral Philosophy and an Ethics of Care

Avhandlingen er en teoretisk studie innenfor området sykepleieetikk. spesielt diskuteres relevansen av en omsorgsetikk i sykepleien og en slik etikks forhold til etiske teorier som er opptatt av likebehandling, upartiskhet og rettferdighet. Avhandlingen setter søkelys på betydningen av empatisk oppmerksomhet i omsorgen for den syke. Et viktig forhold som diskuteres er hvordan følelsesbaserte evner er grunnleggende i god sykepleie, særlig når det gjelder imøtekommelse av den sykes behov og forståelse av hans sykdomserfaringer. Grunnlaget for moralsk kompetanse i sykepleien består spesielt i evnen til å bli berørt, dvs. affektiv oppmerksomhet på den andres smerte og ubehag, engstelse og bekymring, så vel som å være deltakende tilstede i pasientens fremgang og velvære.

Evnen til empatisk berørthet er også sentral i etiske forpliktelser basert på barmhjertighet med den enkelte pasient. Avhandlingen argumenterer for at det moralske ansvar som springer ut fra møtet med den enkelte pasients smerte, lidelse eller bekymring er helt omgjengelig og har en unik karakter. Ansvaret som springer ut av empati har en betydning i prioriteringssammenheng, fordi det også legitimerer unntakene, de særskilte menneskelige hensyn man ofte føler seg forpliktet til å ta ovenfor enkeltpersoner.

En prioriteringsetikk må gi spillerom for barmhjertighetshensyn og menneskelig skjønn. Den må ikke ensidig fokusere på likebehandling og rettferdighetskriterier. Omsorgsetikken kan og må bidra til å bevare og fremme nødvendige standarder for forsvarlig pasientomsorg i en sykehushverdag med økende krav til effektivitet, reduserte sengeplasser og kortere liggetid for pasientene. Disse problemstillinger diskuteres i avhandlingen med bakgrunn i aktuell litteratur innen omsorgsteorier og omsorgetikk, moralpsykologi og moderne filosofi.

 

 

Publisert 23. juli 2008 14:15 - Sist endret 9. sep. 2011 14:07