Sammendrag av Åshild Slettebøs avhandling

DOKTORAND:

Åshild Slettebø

GRAD:

Dr. polit.

FAKULTET:

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

INSTITUTT:

Institutt for sykepleievitenskap

VEILEDERE:

Eli Haugen Bunch/Knut Erik Tranøy/Jan Helge Solbakk

DISPUTASDATO:

15. juni 2002

SAMMENDRAG AV AVHANDLINGEN: Strebing mot pasientens beste

Fokus for avhandlingen til Åshild Slettebø er etisk vanskelige situasjoner i sykepleiepraksis på sykehjem. Hun har observert og intervjuet sykepleiere på tre norske sykehjem i forhold til hva sykepleierne opplever som etisk vanskelige situasjoner, og hvordan sykepleierne løser slike situasjoner.

Doktoranden har med utgangspunkt i en empirisk studie av sykepleiere utviklet en modell for etisk vanskelige situasjoner. Etisk vanskelige situasjoner beskrives som situasjoner der det er vanskelig å vite hvilke verdier som skal realiseres i situasjonen sett fra sykepleiernes ståsted. Analysen av datamaterialet er en konstant komparativ (sammenlignende) analyse frem til en grounded theory hvor det sentrale tema som sykepleierne presenterer, er strebing mot pasientens beste.

Det sentrale tema viser seg når en situasjon oppleves som vanskelig og i hva som vektlegges når sykepleierne skal finne og begrunne løsninger i situasjonene – de streber mot å gjøre hva sykepleierne og pasient og/eller pårørende tror er til pasientens beste. Løsningene er imidlertid begrenset av ytre og indre faktorer.

Den empirisk utviklede modellen drøftes i forhold til Hesook Suzie Kims metateori for sykepleie, og modellen viser hvordan empirien kan utdype og konkretisere et overordnet perspektiv på sykepleie. Videre drøftes modellen i forhold til anerkjente etiske prinsipper og teorier hvor spesielt kasuistisk etikk viser seg å være interessant ut fra de empiriske funn. Funnene drøftes til slutt i forhold til den nye pasientrettighetsloven og aktuelle aspekter ved denne for pasienter på sykehjem.

Åshild Slettebø er født i Stavanger i 1960. Hun tok embetseksamen i sykepleievitenskap i 1987. Arbeidet med avhandlingen er utført ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

 

 

Publisert 23. juli 2008 14:15 - Sist endret 9. sep. 2011 14:09