Sammendrag av Sidsel Tveitens avhandling

 

DOKTORAND: Sidsel Tveiten
GRAD: Dr. polit.
FAKULTET: Det medisinske fakultet
INSTITUTT: Institutt for sykepleievitenskap og helsefag
VEILEDER: Elisabeth Severinsson
DISPUTASDATO: 8. desember 2006

SAMMENDRAG AV AVHANDLINGEN:

"The public health nurses' client supervision"

Veiledning er en intervensjonsstrategi for helsesøstre i forhold til å fremme helse og forebygge sykdom. Hva som menes med veiledning av brukere er lite beskrevet. Hensikten med denne studien var å øke forståelse og kunnskap i forhold til hva som karakteriserer helsesøstres veiledning. Begrepet veiledning og veiledning av brukere analyseres fra et teoretisk og praktisk perspektiv. Designet er kvalitativt med eksplorative og deskriptive komponenter. Analysen er basert på hermeneutiske kriterier.

Funnene viser at begrepet veiledning slik det beskrives i faglitteratur relatert til fagutøvere kan overføres til veiledning av brukere, dersom det tilpasses sammenhengen. Veiledning av brukere må defineres vidt og inkluderer både informasjon, råd og undervisning. Tilgjengelig tid, brukerens kompetanse og helsesøsters kompetanse påvirker kvaliteten på veiledningen. Beslutningsgrunnlaget for å velge veiledning som intervensjonsstrategi er basert på magefølelse, intuisjon, kunnskap og erfaring. Prinsippene i empowermenttenkningen, brukermedvirkning og synet på brukeren som ekspert på seg selv representerer utfordringer i forhold til veiledning. Veiledning av brukere er komplisert og forutsetter kompetanse til å veilede. Veiledning har affektive aspekter og kan aldri bli en teknikk. Videre forskning på veiledning av brukere er nødvendig og kan ha et brukerperspektiv.

Publisert 23. juli 2008 14:15 - Sist endret 26. okt. 2011 09:54