Sammendrag av Solfrid Vatnes avhandling

DOKTORAND:

Solfrid Vatne
GRAD: Dr. polit.
FAKULTET: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
INSTITUTT: Institutt for sykepleievitenskap
V EILEDERE: May Solveig Fagermoen, Bodil Ellefsen, Stål Bjørkly
DISPUTASDATO: 22. august 2003

SAMMENDRAG AV AVHANDLINGEN: Korrigere og anerkjenne: Sykepleieres rasjonale for grensesetting i en akuttpsykiatrisk behandlingspost

Solfrid Vatne har studert sykepleieres logikk (rasjonale) i grensesetting av pasienter innlagt på en akuttpsykiatrisk avdeling. Sammen med sykepleierne er det utviklet konkrete faglig funderte tilnærmingsmåter for grensesetting.

Avhandlingen har til hensikt å bidra til utvikling av kunnskap om fenomenet grensesetting i klinisk psykiatrisk sykepleie. Gjennom systematisk refleksjon over sykepleieres rasjonale for grensesetting av psykiatriske pasienters atferd, dvs. sykepleiernes oppfatninger, følelser og verdier, har Vatne ønsket å finne fram til bedre metoder for grensesetting. Resultatene i avhandlingen får fram graden av kompleksitet forbundet med grensesetting på en akuttpsykiatrisk behandlingspost. Vatne belyser hvordan sykepleierne var bundet i pleiekollektivets normer, relatert til ansvar for mestring av sikkerhet og kontroll i situasjonen. Likhet, solidaritet og lojalitet i pleiekollektivet ble til en viss grad styrende for grensesettingspraksisen, og kunne hindre sykepleierne i å utøve grensesetting med utgangspunkt i et anerkjennende i stedet for et korrigerende perspektiv. Den korrigering av atferd som ble funnet anvendt i denne posten likner samfunnets generelle omsorgs - og oppdragelsesformer overfor barn/ungdom.

Studien er basert på et aksjonsforskningsdesign og metodene som benyttes er observasjoner av grensesettingssituasjoner og intervju og systematiske gruppediskusjoner med 11 sykepleiere. Videre er det gjort en analyse av registreringer av trusler/angrep fra pasienter mot ansatte på denne posten.

Systematisk refleksjon ga en mulighet til å øke sykepleiernes bevissthet om negative effekter av det korrigerende perspektivet i behandlingsopplegget på posten. I gruppediskusjoner ble også alternative tilnærminger til de oppdragende i form av undrende spørsmål, åpne samtaler og forhandling utviklet. På bakgrunn av diskusjonen med sykepleierne, samt anerkjente teorier, utdypes konsekvenser for korrigerende og anerkjennende former for grensesetting av pasienter som har en psykisk lidelse.

Vatne konsentrerer en stor del av sin teoretiske diskusjon omkring begrepet rasjonalitet. Hun drøfter ulike varianter av begrepene, og særlig forholdet mellom omsorgsrasjonalitet og verdirasjonalitet.

Vatnes avhandling har praktisk relevans for psykiatrisk arbeid, men også for ande virksomheter hvor de sosiale relasjoner preges av store maktforskjeller, og ulike former for frihetsberøving.

Solfrid Vatne er født i Trondheim 18.03.46.  Hun tok cand.polit.-graden i 1996. Arbeidet med avhandlingen er utført ved Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo .

 

 

Publisert 23. juli 2008 14:15 - Sist endret 9. sep. 2011 14:09