Anne Kari Tolo Heggestad

Anne Kari Tolo Heggestad er valgt til 2.vara i instituttrådet, for perioden 2019-2022, faste vitenskapelig ansatte.

Stilling: Forsker

Arbeidssted: Senter for medisinsk etikk

Forslagstiller: Jan Helge Solbakk

 

Jeg har min bakgrunn som sykepleier, og har min  PhD fra Medisinsk fakultet (2014).  Mine faglige interesseområder er blant annet sykepleie og etikk, klinisk etikk og prioriteringsarbeid innenfor helsetjenesten. Jeg brenner også for undervisning og faglig formidling, både til studenter og ut mot helsetjenesten.

Ved institutt for helse og samfunn er vi så heldige at vi har et bredt tverrdisiplinært miljø. Jeg tenker at det er viktig å synliggjøre denne bredden, både innad og utad. Dersom jeg blir valgt inn i instituttrådet vil jeg jobbe for at vi kan få til et enda bedre samarbeid på tvers av disiplinene og mellom avdelingene. Videre tenker jeg det er viktig å s bidra til at instituttet i enda større grad vektlegger vårt samfunnsansvar for faglig  formidling og undervisning, både rettet mot  studenter og ut mot helsetjenestene. Sist, men ikke minst, vil jeg jobbe for et arbeidsmiljø hvor de ansatte opplever å bli sett og hørt av ledelsen på alle nivå.

Publisert 8. nov. 2018 09:14 - Sist endret 20. nov. 2018 13:35