ainaol

Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

  • Diagnostisering og identitet
  • Medikalisering
  • Kjønn, subjektivitet og sosial klasse
  • Psykoanalyse og psykososiale perspektiver
  • Kvalitativ metodeutvikling

Aina Olsvold forsker på barn og foreldres opplevelse av ADHD-diagnose og -medisinering i et psykoanalytisk og sosiokulturelt perspektiv. I sitt PhD-prosjekt intervjuet hun nitten barn som har diagnosen ADHD og som ble behandlet med et legemiddel. I tillegg til barna ble også mor og far intervjuet, hver for seg. Resultatene foreligger i avhandlingen Når ADHD kommer inn døren. En psykososial undersøkelse av barns, mødres og fedres forståelse og opplevelse av ADHD-diagnose og – medisinering (2012).

For tiden jobber Aina Olsvold med en norsk artikkel der hun ser på hvordan diagnosen ADHD innvirker på barns identitet og selvforståelse og en engelsk artikkel der hun undersøker barns opplevelse av ADHD-medisiner. Videre jobber hun med et prosjekt som undersøker ADHD diagnose og medisinering i et maskulinitets og sosial klasseperspektiv. Empirien er hentet fra intervju med fedre til sønner som har diagnosen ADHD og som behandles med et legemiddel. Andre sentrale perspektiver i dette arbeidet er medikalisering og likestilling. Samarbeidspartner i prosjektet er Hilde Bondevik førsteamanuensis, avdeling for helsefag.

Bakgrunn

  • Dr. psychol. og psykologspesialist
  • Cand.psychol.

Aina Olsvold har arbeidet som klinisk psykolog siden 1990. Hun har mange års erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien. Hun underviste ved Regionssenter for barn og unges psykiske helse øst og sør (RBUP) fra 2000-2010.  Hun var gjesteforsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning UiO fra 2008-2012 og deltok i forskningsgruppen ”Personal development and Socio-Cultural Change” som var ledet av professor Hanne Haavind og professor Harriet Bjerrum Nielsen ved Senter for grunnforskning (CAS) 2010/2011.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Rudberg, Monica; Olsvold, Aina & Walkerdine, Valerie (2011). History walked in the door: embodying history's secrets - towards an approach to researching intergenerational trauma.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juli 2014 15:20 - Sist endret 3. juli 2014 15:20