perno

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Mine primære faglige interesser er innenfor området grunnlagsetikk  med relevans for sykepleie, medisin og helsefag. Dette inkluderer spørsmål i vitenskapsfilosofi og omsorgsfilosofi/etikk, helsefagenes verdigrunnlag, og særlig forholdet mellom moralsk sensitivitet og klinisk kunnskap.

For tiden arbeider jeg særlig med å utvikle en nærhetsetikk som kan bidra til å kaste lys over viktige etiske prinsipper og intuisjoner som er førende i klinisk arbeid. Diskusjoner om nærhet i etikken har røtter helt tilbake til antikken og har i moderne tid vært særlig relevant i forhold til diskusjoner om moralsk ansvar. Dette er en diskusjon som har betydning for daglige prioriteringer i klinisk arbeid, for spørsmål om ansvarets ekstensjon (vårt ansvar overfor fjerne andre global rettferdighet osv.), og for grunnleggende diskusjoner om moralens genese og motsatt umoralens og ondskapens genese.

En annen hovedinteresse er å bidra til kunnskap om prioriteringer i klinisk medisinsk og helsefaglig virksomhet. Spesielt er jeg opptatt av en større avklaring når det gjelder forholdet mellom likebehandling og omsorgshensyn, mellom upartiskhet og partiskhet i klinisk virksomhet.
I tillegg er jeg spesielt opptatt at pårørendes rolle i kliniske beslutninger på vegne av barn og voksne som ikke har samtykkekompetanse. Dette inkluderer spørsmål om den etiske legitimiteten av livstestamente og stedfortredende beslutningstakere i kliniske beslutninger, såkalte advanced directives . Nøkkelordet her er gjensidige beslutningsprosesser.

Undervisning

Jeg underviser i medisinsk etikk på alle nivåer av grunnstudiet i medisin, odontologi og ernæringsvitenskap. Dette inkluderer de fleste områder og emner innenfor den medisinske etikken. Jeg veileder også flere PhD studenter ved det medisinske fakultet, samt medisinstudenter i deres prosjektoppgave.

Jeg er også professor II ved Høgskolen i oslo og Akershus, studiested sykepleie og underviser bachelor og masterstudenter der i sykepleieetikk, forskningsetikk og vitenskapsteori.

Jeg underviser også forskningsetikk og medisinsk etikk ved Masterstudiet i Internasjonal helse.

Bakgrunn

 • Professor og leder Senter for medisinsk etikk.
 • Ansatt ved senteret fra 2003, og avdeling for sykepleievitenskap 1996-2003.
 • Professor II ved avd. for sykepleierutdanning HiO.
 • Professor II ved senter for profesjonsstudier HiO fra 2004 til 2007.
 • Dr. Polit  UiO 1996. Stipendiat ved Senter for medisinsk etikk 1991-1995.
 • I. amanuensis i sykepleievitenskap 1996-2003. Hovedfag i sykepleievitenskap , UiO 1988.
 • Spesialutdanning i anestesisykepleie, Rikshospitalet 1983.

Verv

 • Redaksjonsmedlem i tidsskriftet Sykepleien og  i Nursing Philosophy
 • Referee i Journal of Medical Ethics, Medicine Health Care and Philosophy, Nursing Inquiry, Nursing Ethics, Vård i Norden.
 • Varamedlem Dispensasjonsnemda for PGD behandling I utlandet

Samarbeid

 • Professor Steve Edwards, University of Wales, Swansea, UK
 • Chris Gastmans, University of Leuven, Belgia
Emneord: Utvalgte publikasjoner

Publikasjoner

Top 10 publications

 • Nortvedt, P (2012) Sources of Normativity – an Argument for Moral Realism in Health Care. Journal of Medicine and Philosophy. Vol 37, No. 3, p. 295-310.
 • Nortvedt, P og Skirbekk, H and Hem, M. (2011) Role obligations and moderate partiality in health care, Nursing Ethics, Vol 18, no. 2, p. 192-201.
 • Lind, R, Lorem, G, Nortvedt, P,  Hevrøy O (2011).The participation of patients’ relatives in end-of-life decision-making in ICU. A qualitative study of family members’ experiences.  Journal of Intensive Care Medicine.
 • Nordhaug, M og Nortvedt, P (2010). Justice and Proximity - Problems for an Ethics of Care,. Journal of Health Care Analysis.
 • Nortvedt, P, Nordhaug, M (2008) The Principle and Problem of Proximity in Ethics, Journal of Medical Ethics, 34: 156- 161.
 • Nortvedt P. (2008) Sensibility and Clinical Understanding, Medicine, Health Care and Philosophy . 11. 209-219.
 • Nortvedt, P, Pedersen R , et al (2008) Clinical Prioritisations of Health Care for the Aged – Professional Roles, Journal of Medical Ethics, 34, p. 332-335
 • Pedersen R, Nortvedt, P et al (2008) In the Quest of Justice? Clinical Prioritisation in Health Care for the Aged. Journal of Medical Ethics, 34: 230-235.
 • Nortvedt, P. (2003) Levinas, Justice and Health Care, Medicine Health Care and Philosophy,
 • Nortvedt, P (2001). Needs, Closeness and Responsibilitites – an Inquiry into some Rival Moral Considerations of Nursing Care, Nursing Philosophy, Volum 2, p. 112-122.

 

Research monographs, chapters in collective volumes:

 • Nortvedt, P, Grimen, H (2004). Sensibility and Reflection.Oslo: Gyldendal Academic Publishers
 • Vetlesen , A.J, Nortvedt, P (1994) Emotions and Morality, Oslo: Gyldendal Academic Publisher.
 • Sletteboe, Aa, Nortvedt, P. (Eds) (2006). Ethics for Health Care Sciences , Oslo: Gyldendal Academic Publishers.
 • Nortvedt, P (2012) Human Concern – an Introduction to Nursing Ethics, Oslo: Gyldendal Academic Publishers.
 • Nortvedt, P (1996) Sensitive Judgment – Nursing, Moral Philosophy and an Ethics of Care, Oslo: Tano Publisher.
 • Nortvedt, P (2004) Emotions and Morality, In: Storch (Eds), Towards a Moral Horizon. Nursing Ethics for Leadership and Practice, Prentice Hall, USA.
 • Nortvedt, F and Nortvedt, P (2001) Pain- Phenomenon and Understanding, Oslo, Gyldendal Academic Publishers.
 • Nortvedt, P (2007) Care, Sensitivity and the Moral Point of View, In: New Pathways for European Bioethics, Intersentia, Belgium.
 • Nortvedt, P (2013) If Goodness is Pervasive – why so much Evil?, In: Festschrift for Kari Martinsen, Oslo: Akribe Publishers.
 • Nortvedt, P (2013). The Philosophy of Nursing and the Nursing of Philosophy, In: Philosophy of nursing – 5 Questions, New York and London: Automatic Press/VIP.

 

 • Jerpseth, Heidi; Dahl, Vegard; Nortvedt, Per & Halvorsen, Kristin (2018). Older patients with late-stage COPD: their illness experiences and involvement in decision-making regarding mechanical ventilation and noninvasive ventilation. Journal of Clinical Nursing.  ISSN 0962-1067.  27(3-4), s 582- 592 . doi: 10.1111/jocn.13925
 • Førde, Reidun; Hem, Marit Helene & Nortvedt, Per (2017). Etikk og prioritering i psykiske helsetjenester, I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  Kapitel 12.  s 271 - 290
 • Førde, Reidun; Nortvedt, Per; Pedersen, Reidar & Hem, Marit Helene (2017). Skjønn, usikkerhet og ydmykhet i psykiske helsetjenester, I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  Kapitel 2.  s 41 - 53
 • Hem, Marit Helene; Husum, Tonje Lossius & Nortvedt, Per (2017). Krenkelser i møte med de psykiske helsetjenestene, I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  Kapittel 9.  s 210 - 228
 • Jerpseth, Heidi; Dahl, Vegard; Nortvedt, Per & Halvorsen, Kristin (2017). Nurses' role and care practices in decision-making regarding artificial ventilation in late stage pulmonary disease. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  24(7), s 821- 832 . doi: 10.1177/0969733015626600
 • Konow-Lund, Anne-Sophie; Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Christiansen, Bjørg (2017). Developing mature empathy among first-year students: The learning potential of emotional experiences. Nordic journal of nursing research.  ISSN 2057-1585.  s 1- 7 . doi: 10.1177/2057158517722057

Se alle arbeider i Cristin

 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2018). Empati i utdanning og praksis. Hva styrer de profesjonelles oppmerksomhet og fortolkning?.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2018). Empati, moralsk persepsjon og fortolkning i helsetjenesten. Hva ser vi og hva overseer vi?.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2018). Etikk i psykiske helsetjenester. Vit.  (1), s 20- 21
 • Lillemoen, Lillian & Nortvedt, Per (2017). Å skynde seg langsomt, en konsekvens av plikt?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 12. nov. 2013 11:01

Prosjekter