Kurs samfunnsmedisin, spesialistutdanningen for leger

Kursene er en del av den nye spesialistutdanningen for leger og kan gjennomføres som en anbefalt læringsaktivitet.  Innholdet i kursene er tilpasset læringsmålene.

Alle kurs arrangeres både vår og høst. Antall deltakere per workshop begrenses til 25.

Kursene kan søkes godkjent som obligatorisk kurs for leger som følger tidligere spesialistutdanning.

Kurs F: Spesialisering i samfunnsmedisin –Administrasjon og ledelse

Kurset avholdes på norsk.

Faglig ansvar for kurset: Professor/instituttleder Terje P. Hagen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (e-post: t.p.hagen@medisin.uio.no).

Teknisk arrangør: Norsk samfunnsmedisinsk forening, e-post: kurs.norsam@gmail.com

Påmelding: Se informasjon på nettsidene til Den norske legeforening.

Om kurset

Ved kursets avslutning skal du kunne beskrive alternative styrings-, planleggings- og finansieringsmodeller og ha kjennskap til sentrale begivenheter og utviklingstrekk i norsk helsetjeneste. Du skal videre ha kunnskap om hvordan kvalitetsarbeid og internkontroll organiseres i norsk helseforvaltning, kjenne grunnleggende helseøkonomiske tilnærminger til analyser av helsesektoren og de viktigste ledelsesteoriene.

I undervisningen legges hovedvekten på følgende temaer:

 • Styringssystemene mellom stat og kommuner, herunder beskrivelse av de sentrale styringsorganene, prosesser for tilsyn og kontroll og systemet for fordeling av ressurser til kommunene.
 • Økonomiske tilnærminger til prioriteringer og styring av helsetjenestene, herunder kostnads-nytte-analyser, ulike finansieringssystemer og deres insentiveffekter og modeller for framskriving av behov for tjenester.
 • Implementeringsstrategier herunder ledelses- og planleggingsteori og forståelsen av lokale plan og budsjettprosesser.

Hva lærte du

Ved fullført emne skal du kunne:

Kunnskap

 • gjøre rede for organisering av helsesektoren, herunder styringsrelasjoner mellom stat og kommuner/helseforetak,
 • gjøre rede for tilsyns- og kontrollprosesser mellom staten og kommunene,
 • gjøre rede for ulike måter å finansiere helsetjenester på og deres mulige insentiv-effekter,
 • gjøre rede for kommuneinterne planleggings- og prioriteringsprosesser.

Ferdigheter

 • diskutere sannsynlige konsekvenser av bruken av ulike organisasjons- og finansieringsmåter på utvalgte områder,
 • framskrive behovet for omsorgstjenester i din kommune,
 • formulere innspill til kommunale beslutnings- og planprosesser,

Generell kompetanse

 • reflektere over sammenhengene mellom finansiering, organisering, og forbruk og sammensetning av helsetjenester.
 • reflektere over den overordnete styringen av helsesektoren.

Timeplan, pensum og datoer for innleveringer – Høsten 2022

Kurset består av digitale forelesninger, en fysisk samling, litteraturstudier og to korte oppgaver der den første har innleveringsfrist 23. november og den andre har innleveringsfrist 5. desember.

Litteraturliste 2022

Onsdag 2. november 2022 kl. 1500-1600: Oppstartssamling (digital)

Torsdag 3. november – onsdag 23. november 2022: Innledende studier

Som grunnlag for innledende studier har du tilgang til tre forelesningsvideoer, samt litteratur. De tre videoene dekker følgende tema:

a) Slik styres helsetjenestene

Oversikt over sektorspesifikk styring, dvs. styringen fra departement, direktorat og tilsyn overfor primærhelsetjenesten. Styringsvirkemidlene: lov, forskrifter og veiledere. Mål og resultatstyring.

Forelesning Zoom - Slik styres helsetjenestene (mp4)

Forelesning presentasjon - Slik styres helsetjenestene (pdf)

b) Slik får kommunene sine inntekter

Grunnleggende forståelse av inntektssystem for kommunesektoren, inkludert forståelse av elementene for risikojustering i f t helse- og omsorg og ordninger for utjevning av skatteulikheter. Forholdet mellom inntektsvariasjoner og variasjoner i kommunenes muligheter for å gi likt tilbud av tjenester.

Forelesning Zoom - Slik får kommunen sine inntekter (mp4)

Forelesning presentasjon - Slik får kommunen sine inntekter (pdf)

c) Lokale budsjett- og prioriteringsprosesser

Kommunebudsjettene og kommunale planer. Årshjulene – når er det viktig å spille inn og hva kan spilles inn.

Forelesning Zoom - Lokale budsjett- og prioriteringsprosesser (mp4)

Forelsning presentasjon - Lokale budsjett- og prioriteringsprosesser (pdf)

Torsdag 24. november 2022, kl. 2359: Innlevering av oppgave

Deltakerne skriver en av følgene to oppgaver:

 • Kort oversikt over hvilke elementer som bestemmer min bostedskommunes inntekter og hvor mye ressurser målt i 1000 kroner som tilføres gjennom de ulike elementene i Inntektssystemet for kommunesektoren
 • Kort oversikt over hvordan Helsetilsynet og Statsforvalteren organiserer tilsyn og kontroll av kommuneforvaltningen.

Oppgava leveres til: kurs.norsam@gmail.com

Tirsdag 29. – onsdag 30. november 2022: Kurssamling 

Sted: Soria Moria kurssenter, Oslo.

Tirsdag 29.111.2022
Presentasjonsansvarlig
Faglig innhold

1000-1015

Henning Mørland, Legeforeningen

Kort orientering.

1015-1300

Terje P. Hagen, UiO

Finansieringssystemer: Forståelse av hvordan finansieringssystemer fordeler risiko mellom finansiør og tjenesteprodusent, insentivvirkninger og finansieringssystemenes effekter for aktivitet, kvalitet og fordeling. Samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Eksempler fra norske forhold.

 • Gruppeoppgaver med plenumsdiskusjon av løsningene.

1300-1400

Lunsj

 

1400-1645

Gudrun Maria Waaler Bjørnelv, NTNU/UiO

 

 

Prioritering i helsetjenesten – før, nå og i framtida – med fokus på økonomisk evaluering: Grunnleggende forståelse av begrepene i kostnads-nytte-analyser krydret med eksempler fra helsetjenestene.

 • Gruppeoppgaver med plenumsdiskusjon av løsningene

1700-1800

TBA

Fellesforelesning

 

Kursmiddag

 

Onsdag 30.11.2022
Presentasjonsansvarlig
Faglig innhold 

0900-1200

Ivan Spehar, UiO

Ledelsesteori og ledelsesutøvelse

Forelesningen vil berøre:  
- Kort om noen sentrale ledelsesteorier (med særlig fokus på Mintzberg.)
- Utfordringer knyttet til egen identitet og motivasjon ved overgang til ledelsesroller
- Ledelsesutøvelse: Makt og påvirkning

1299-1300

Lunsj

 

1300-1430

Terje P. Hagen, UiO

Effekter av nylige reformer, inkludert Samhandlingsreformen: Gjennomgang av empiriske studier av effektene av de senere tids reformer, samt noen studier som sammenlikner behandlingsforløp og –utfall mellom nordiske land. Etterfølgende plenumsdiskujson.

1430-1500

Pause

 

1500-1600

Terje P. Hagen, UiO

Framskrivninger av behov for tjenester, dimensjonering av investeringer: Kommunenes tilpasning til demografiske endringer. Håndtering av investeringer i kommunesektoren.

1600-1630

Terje P. Hagen, UiO

Avslutning og veien videre

Mandag 5. desember 2022, kl. 2359: Innlevering av svar på følgende oppgave:

Forutsett konstant aldring og ingen produktivitetsvekst. Lag en framskriving av behov i din bosteds-/arbeidskommune til 2050 for følgende variable:

 • Mottakere av heldøgns omsorgstjenester
 • Mottakere av (kun) hjemmetjenester

Hvordan endres antall mottakere dersom aldringen går saktere (presiser alternativet du velger)?

Hvordan ligger din kommunen i forhold til landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for KOSTRA-gruppen i 2031 gitt konstant aldring og ingen produktivitetsvekst?

Oppgava leveres til: kurs.norsam@gmail.com

Emneord: Spesialistutdanningen
Publisert 12. jan. 2021 08:31 - Sist endret 7. okt. 2022 11:05