Kurs i samfunnsmedisin i spesialistutdanningen for leger

Kursene er en del av den nye spesialistutdanningen for leger og kan gjennomføres som en anbefalt læringsaktivitet.  Innholdet i kursene er tilpasset læringsmålene.

Alle kurs arrangeres både vår og høst. Antall deltakere pr workshop begrenses til 25.

Kursene kan søkes godkjent som obligatorisk kurs for leger som følger tidligere spesialistutdanning.

Kurs F: Administrasjon og ledelse i spesialistutdanningen

Kurset har et digitalt oppstartmøte i uke 2 og inneholder e-læring og forberedende hjemmeoppgaver frem mot en avsluttende kurssamling, også digital, torsdag 4.2 - fredag 5.2.

Kurset avholdes på norsk.

Faglig ansvar for kurset: Professor/instituttleder Terje P. Hagen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Teknisk arrangør: Norsk samfunnsmedisinsk forening, e-post: kurs.norsam@gmail.com

 Påmelding via Den norske legeforening. Vårens kurs er allerede fullt.

Om kurset

Ved kursets avslutning skal du kunne beskrive alternative styrings-, planleggings- og finansieringsmodeller og ha kjennskap til sentrale begivenheter og utviklingstrekk i norsk helsetjeneste. Du skal videre ha kunnskap om hvordan kvalitetsarbeid og internkontroll organiseres i norsk helseforvaltning, kjenne grunnleggende helseøkonomiske tilnærminger til analyser av helsesektoren og de viktigste ledelsesteoriene.

I undervisningen legges hovedvekten på følgende temaer:

 • Styringssystemene mellom stat og kommuner, herunder beskrivelse av de sentrale styringsorganene, prosesser for tilsyn og kontroll og systemet for fordeling av ressurser til kommunene.
 • Økonomiske tilnærminger til prioriteringer og styring av helsetjenestene, herunder kostnads-nytte-analyser, ulike finansieringssystemer og deres insentiveffekter og modeller for framskriving av behov for tjenester.
 • Implementeringsstrategier herunder ledelses- og planleggingsteori og forståelsen av lokale plan og budsjettprosesser.

Hva lærte du

Ved fullført emne skal du kunne:

Kunnskap

 • gjøre rede for organisering av helsesektoren, herunder styringsrelasjoner mellom stat og kommuner/helseforetak,
 • gjøre rede for tilsyns- og kontrollprosesser mellom staten og kommunene,
 • gjøre rede for ulike måter å finansiere helsetjenester på og deres mulige insentiv-effekter,
 • gjøre rede for kommuneinterne planleggings- og prioriteringsprosesser.

Ferdigheter

 • diskutere sannsynlige konsekvenser av bruken av ulike organisasjons- og finansieringsmåter på utvalgte områder,
 • framskrive behovet for omsorgstjenester i din kommune,
 • formulere innspill til kommunale beslutnings- og planprosesser,

Generell kompetanse

 • reflektere over sammenhengene mellom finansiering, organisering, og forbruk og sammensetning av helsetjenester.
 • reflektere over den overordnete styringen av helsesektoren.

Timeplan, pensum og datoer for innleveringer – Våren 2021

Kurset består av digitale forelesninger, litteraturstudier og to korte oppgaver der den første har innleveringsfrist 1. februar og den andre har innleveringsfrist 15. februar.

Onsdag 13. januar 2021 kl. 1400-1530: Oppstartmøte (digitalt)

Introduksjon og gjennomgang av kursopplegget og program. Invitasjon til digitalt møte sendes deltakerne i forkant.

Onsdag 13. januar – mandag 1. februar: Innledende studier

Som grunnlag for innledende studier har du tilgang til tre forelesningsvideoer, samt litteratur. De tre videoene dekker følgende tema:

a) Slik styres helsetjenestene

Oversikt over sektorspesifikk styring, dvs. styringen fra departement, direktorat og tilsyn overfor primærhelsetjenesten. Styringsvirkemidlene: lov, forskrifter og veiledere. Mål og resultatstyring.

Forelesning Zoom - Slik styres helsetjenestene (mp4)

Forelesning presentasjon - Slik styres helsetjenestene (pdf)

b) Slik får kommunene sine inntekter

Grunnleggende forståelse av inntektssystem for kommunesektoren, inkludert forståelse av elementene for risikojustering i f t helse- og omsorg og ordninger for utjevning av skatteulikheter. Forholdet mellom inntektsvariasjoner og variasjoner i kommunenes muligheter for å gi likt tilbud av tjenester.

Forelesning Zoom - Slik får kommunen sine inntekter (mp4)

Forelesning presentasjon - Slik får kommunen sine inntekter (pdf)

c) Lokale budsjett- og prioriteringsprosesser

Kommunebudsjettene og kommunale planer. Årshjulene – når er det viktig å spille inn og hva kan spilles inn.

Forelesning Zoom - Lokale budsjett- og prioriteringsprosesser (mp4)

Forelsning presentasjon - Lokale budsjett- og prioriteringsprosesser (pdf)

Mandag 1. februar kl. 2359: Innlevering av oppgave

Deltakerne skriver en av følgene to oppgaver:

 • Kort oversikt over hvilke elementer som bestemmer min bostedskommunes økonomiske rammeoverføringer og hvor mye ressurser målt i 1000 kroner som tilføres gjennom de ulike elementene.
 • Kort oversikt over hvordan Helsetilsynet og Statsforvalteren organiserer tilsyn og kontroll av kommuneforvaltningen.

Oppgava leveres til: kurs.norsam@gmail.com

Torsdag 4.2 - fredag 5.2.2021: Kurssamling

Som følge av pandemisituasjonen og smittetrykk blir kurssamlingen gjennomført digitalt. Linker til Zoom sendes ut samme uke som kurset gjennomføres.

Torsdag  4.2.2021 Presentasjonsansvarlig Faglig innhold
0900-0915   Henning Mørland, Legeforeningen

Velkommen.

Kort orientering.

0915-1100 Terje P. Hagen, UiO

Finansieringssystemer

Forståelse av hvordan finansieringssystemer fordeler risiko mellom finansiør og tjenesteprodusent, insentivvirkninger og finansieringssystemenes effekter for aktivitet, kvalitet og fordeling. Samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Eksempler fra norske forhold.

:Litteratur: Jegers M et al. (2006), OECD (2015) og Helse Sør-Øst RHF (2009).

1330-1530 Per-Magnus Thompson, Handelshøyskolen BI

Relasjonell ledelse

Det kanskje mest robuste funnet i ledelsesforskningen er at en relasjonell orientering i måten man leder på kommer ut som den viktigste enkeltfaktoren som bidrar til gode prestasjoner og bærekraftige virksomheter. Relasjonell ledelse omfatter bl.a. evne til å fremme samspill mellom medarbeidere, evne til å motivere og bygge andre opp og grad av innlevelse i medarbeideres utfordringer. Denne forelesningen tematiserer hvordan ledere - helt konkret - kan jobbe med å styrke denne siden ved sitt lederskap.

Litteratur: Argyris (1991), George m. fl. (2007), Yukl (2012).

Fredag 5.2.2021 Presentasjonsansvarlig Faglig innhold
0900-1100 Gudrun Maria Waaler Bjørnelv, NTNU/UiO

Prioritering i helsetjenesten – før, nå og i framtida – med fokus på økonomisk evaluering

Grunnleggende forståelse av begrepene i kostnads-nytte-analyser krydret med eksempler fra helsetjenestene.

Litteratur: Olsen (2006), Kristiansen m.fl. (2003), Fretland m.fl (2018).

1300-1345 Terje P. Hagen, UiO

Effekter av nylige reformer, inkludert Samhandlingsreformen

Gjennomgang av empiriske studier av effektene av de senere tids reformer, samt noen studier som sammenlikner behandlingsforløp og –utfall mellom nordiske land.

Litteratur: Hagen TP og Kaarbøe OM. (2006), Helsedirektoratet (2014), Riksrevisjonen (2016), St.meld. 47 (2008-2009) og notatet ‘Prosessevaluering av Samhandlingsreformen

1400-1445 Terje P. Hagen, UiO

Framskrivninger av behov for tjenester, dimensjonering av investeringer

Kommunenes tilpasning til demografiske endringer. Håndtering av investeringer i kommunesektoren.

Litteratur: Helseøkonomisk analyse (2020).

1500-1530 Henning Mørland, Legeforeningen

Avslutning og veien videre

 

Mandag 15. februar kl. 2359: Innlevering av oppgave

Studentene lager en framskrivning av behovet for omsorgsplasser i sin kommune fram til 2050 og diskuterer muligheter for å få endringene i tilbudet realisert.

Oppgava leveres til: kurs.norsam@gmail.com

Litteratur

Litteraturoversikt vår 2021 (pdf) - Oppdatert 25.januar 2021

DE fleste referansene i litteraturlista får du tilgang til ved å følgje lenkene i dokumentet. De øvrige finner du her:

Arrangør

Den norske legeforening

Emneord: Spesialistutdanningen
Publisert 12. jan. 2021 08:31 - Sist endret 25. jan. 2021 14:53