Kurs samfunnsmedisin, spesialistutdanningen for leger

Kursene er en del av den nye spesialistutdanningen for leger og kan gjennomføres som en anbefalt læringsaktivitet.  Innholdet i kursene er tilpasset læringsmålene.

Alle kurs arrangeres både vår og høst. Antall deltakere pr workshop begrenses til 25.

Kursene kan søkes godkjent som obligatorisk kurs for leger som følger tidligere spesialistutdanning.

Kurs F: Spesialisering i samfunnsmedisin –Administrasjon og ledelse

Kurset avholdes på norsk.

Faglig ansvar for kurset: Professor/instituttleder Terje P. Hagen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (e-post: t.p.hagen@medisin.uio.no).

Teknisk arrangør: Norsk samfunnsmedisinsk forening, e-post: kurs.norsam@gmail.com

 Påmelding: Informasjon om påmelding kommer.

Om kurset

Ved kursets avslutning skal du kunne beskrive alternative styrings-, planleggings- og finansieringsmodeller og ha kjennskap til sentrale begivenheter og utviklingstrekk i norsk helsetjeneste. Du skal videre ha kunnskap om hvordan kvalitetsarbeid og internkontroll organiseres i norsk helseforvaltning, kjenne grunnleggende helseøkonomiske tilnærminger til analyser av helsesektoren og de viktigste ledelsesteoriene.

I undervisningen legges hovedvekten på følgende temaer:

 • Styringssystemene mellom stat og kommuner, herunder beskrivelse av de sentrale styringsorganene, prosesser for tilsyn og kontroll og systemet for fordeling av ressurser til kommunene.
 • Økonomiske tilnærminger til prioriteringer og styring av helsetjenestene, herunder kostnads-nytte-analyser, ulike finansieringssystemer og deres insentiveffekter og modeller for framskriving av behov for tjenester.
 • Implementeringsstrategier herunder ledelses- og planleggingsteori og forståelsen av lokale plan og budsjettprosesser.

Hva lærte du

Ved fullført emne skal du kunne:

Kunnskap

 • gjøre rede for organisering av helsesektoren, herunder styringsrelasjoner mellom stat og kommuner/helseforetak,
 • gjøre rede for tilsyns- og kontrollprosesser mellom staten og kommunene,
 • gjøre rede for ulike måter å finansiere helsetjenester på og deres mulige insentiv-effekter,
 • gjøre rede for kommuneinterne planleggings- og prioriteringsprosesser.

Ferdigheter

 • diskutere sannsynlige konsekvenser av bruken av ulike organisasjons- og finansieringsmåter på utvalgte områder,
 • framskrive behovet for omsorgstjenester i din kommune,
 • formulere innspill til kommunale beslutnings- og planprosesser,

Generell kompetanse

 • reflektere over sammenhengene mellom finansiering, organisering, og forbruk og sammensetning av helsetjenester.
 • reflektere over den overordnete styringen av helsesektoren.

Timeplan, pensum og datoer for innleveringer – Høsten 2021

Kurset består av digitale forelesninger, en fysisk samling, litteraturstudier og to korte oppgaver der den første har innleveringsfrist 18. oktober og den andre har innleveringsfrist 1. november.

Litteraturliste høst 2021 (kommer)

Mandag 27. september 2021 kl. 1400-1530: Oppstartssamling (digital)

Mandag 27. september – mandag 18. oktober 2021: Innledende studier

Som grunnlag for innledende studier har du tilgang til tre forelesningsvideoer, samt litteratur. De tre videoene dekker følgende tema:

a) Slik styres helsetjenestene

Oversikt over sektorspesifikk styring, dvs. styringen fra departement, direktorat og tilsyn overfor primærhelsetjenesten. Styringsvirkemidlene: lov, forskrifter og veiledere. Mål og resultatstyring.

Forelesning Zoom - Slik styres helsetjenestene (mp4)

Forelesning presentasjon - Slik styres helsetjenestene (pdf)

b) Slik får kommunene sine inntekter

Grunnleggende forståelse av inntektssystem for kommunesektoren, inkludert forståelse av elementene for risikojustering i f t helse- og omsorg og ordninger for utjevning av skatteulikheter. Forholdet mellom inntektsvariasjoner og variasjoner i kommunenes muligheter for å gi likt tilbud av tjenester.

Forelesning Zoom - Slik får kommunen sine inntekter (mp4)

Forelesning presentasjon - Slik får kommunen sine inntekter (pdf)

c) Lokale budsjett- og prioriteringsprosesser

Kommunebudsjettene og kommunale planer. Årshjulene – når er det viktig å spille inn og hva kan spilles inn.

Forelesning Zoom - Lokale budsjett- og prioriteringsprosesser (mp4)

Forelsning presentasjon - Lokale budsjett- og prioriteringsprosesser (pdf)

Mandag 18. oktober 2021, kl. 2359: Innlevering av oppgave

Deltakerne skriver en av følgene to oppgaver:

 • Kort oversikt over hvilke elementer som bestemmer min bostedskommunes inntekter og hvor mye ressurser målt i 1000 kroner som tilføres gjennom de ulike elementene
 • Kort oversikt over hvordan Helsetilsynet og Statsforvalteren organiserer tilsyn og kontroll av kommuneforvaltningen.

Oppgava leveres til: kurs.norsam@gmail.com

Mandag 25. – tirsdag 26. oktober 2021: Kurssamling

Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Mandag 25.10.2021
Presentasjonsansvarlig
Faglig innhold (litteraturlisten er foreløpig)

1000-1015

Henning Mørland, Legeforeningen

Kort orientering.

1015-1300

Terje P. Hagen, UiO

Finansieringssystemer: Forståelse av hvordan finansieringssystemer fordeler risiko mellom finansiør og tjenesteprodusent, insentivvirkninger og finansieringssystemenes effekter for aktivitet, kvalitet og fordeling. Samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Eksempler fra norske forhold.

 • Gruppeoppgaver med plenumsdiskusjon av løsningene.

 • Litteratur: Jegers M et al. (2006); OECD (2015); Helse Sør-Øst RHF (2009).

1300-1400

Lunsj

 

1400-1630

Per-Magnus Thompson, Handelshøyskolen BI

Relasjonell ledelse: Det kanskje mest robuste funnet i ledelsesforskningen er at en relasjonell orientering i måten man leder på kommer ut som den viktigste enkeltfaktoren som bidrar til gode prestasjoner og bærekraftige virksomheter. Relasjonell ledelse omfatter bl.a. evne til å fremme samspill mellom medarbeidere, evne til å motivere og bygge andre opp og grad av innlevelse i medarbeideres utfordringer. Denne forelesningen tematiserer hvordan ledere - helt konkret - kan jobbe med å styrke denne siden ved sitt lederskap.

 • Gruppeoppgaver med plenumsdiskusjon av løsningene.

 • Litteratur: Argyris (1991); George m. fl. (2007); Yukl (2012).

1700-1800

Terje P. Hagen, UiO

Hva gjør vi med fastlegeordningen? Innledning og diskusjon

1900

Kursmiddag (obligatorisk)

 

Tirsdag 26.10.2021
Presentasjonsansvarlig
Faglig innhold 

0900-1200

Gudrun Maria Waaler Bjørnelv, NTNU/UiO

Prioritering i helsetjenesten – før, nå og i framtida – med fokus på økonomisk evaluering: Grunnleggende forståelse av begrepene i kostnads-nytte-analyser krydret med eksempler fra helsetjenestene.

 • Gruppeoppgaver med plenumsdiskusjon av løsningene.

 • Litteratur: Olsen (2006); Kristiansen m.fl. (2003); Fretland m.fl (2018).

1200-1300

Lunsj

 

1300-1430

Terje P. Hagen, UiO

Effekter av nylige reformer, inkludert Samhandlingsreformen: Gjennomgang av empiriske studier av effektene av de senere tids reformer, samt noen studier som sammenlikner behandlingsforløp og –utfall mellom nordiske land. Etterfølgende plenumsdiskujson.

 • Litteratur: Hagen TP og Kaarbøe OM. (2006); Helsedirektoratet (2014); Riksrevisjonen (2016); St.meld. 47 (2008-2009); Notatet ‘Prosessevaluering av Samhandlingsreformen …’

1430-1500

Pause

 

1500-1600

Terje P. Hagen, UiO

Framskrivninger av behov for tjenester, dimensjonering av investeringer: Kommunenes tilpasning til demografiske endringer. Håndtering av investeringer i kommunesektoren.

 • Litteratur: Helseøkonomisk analyse (2020).

1600-1630

Terje P. Hagen, UiO

Avslutning og veien videre

Mandag 1. november 2021, kl. 2359: Innlevering av oppgave

Studentene lager en framskrivning av behovet for omsorgsplasser i sin kommune fram til 2050 og diskuterer muligheter for å få endringene i tilbudet realisert.

Oppgava leveres til: kurs.norsam@gmail.com

Emneord: Spesialistutdanningen
Publisert 12. jan. 2021 08:31 - Sist endret 10. aug. 2021 15:03