Publikasjoner

Publisert 13. aug. 2018 15:07

I denne artikkelen ser forfatterne på om sykehjemspasienter medvirker til beslutninger om intravenøs behandling i henholdsvis sykehjem og sykehus.

Publisert 5. des. 2017 14:31

"Etikk i psykiske helsetjenester" gir leseren begreper, teorier, kunnskap og verktøy som kan være til nytte for å arbeide med etiske utfordringer på en systematisk måte.

Red. Reidar Pedersen og Per Nortvedt

Eldre mann snakker med sykepleier
Publisert 28. nov. 2017 10:14

- felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem.

Illustrasjon av personer med tankebobler
Publisert 6. juni 2017 11:39

Ressurshefte for etikkrefleksjonsgrupper i psykisk helsevern, av Marit Helene Hem, Bert Molewijk og Reidar Pedersen. Heftet gir praktisk veiledning for helsepersonell som arbeider med systematisk etikkrefleksjon.

Hånd som holder arm fanget
Publisert 2. juni 2017 14:17

Ressurshefte om pasienters syn på og erfaringer med involvering av pårørende i psykiske helsetjenester og ved tvang. Forfattere: Reidun Norvoll, Juni Raak Høiseth og Dagfinn Bjørgen ved Senter for medisinsk etikk og KBT Midt-Norge. Målgruppen er helsepersonell, pasienter, pårørende og politikere innen feltet psykisk helse.

Seng med belter på sykehus
Publisert 31. mai 2017 13:47

Ressurshefte fra prosjektet «psykiske helsetjenester, etikk og tvang» av Reidun Norvoll og Reidar Pedersen. Målgruppen er helsepersonell, pasienter, pårørende og politikere innen feltet psykisk helse.

Publisert 18. mai 2017 11:37

Hvordan opplever unge pårørende at et nært familiemedlem med psykisk sykdom blir behandlet med tvang? Hvilke behov har de for informasjon og medvirkning, og hvilke etiske utfordringer står de i?

Publisert 21. mars 2017 13:18

Resultatene fra en nasjonal spørreundersøkelse sendt til alle norske sykehjem om bruken av forberedende samtaler presenteres her.

Publisert 8. feb. 2017 15:28

I artikkelen presenteres sykehjemsleger og sykehuslegers holdning til behandling av sykehjemspasienter og deres beskrivelse av samhandlingen mellom legene på de to nivåene.

Publisert 5. des. 2016 13:49

Er kliniske etikk-komiteer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten bærekraftige?

Lillian Lillemoen, Irene Syse, Reidar Pedersen og Reidun Førde

Publisert 5. des. 2016 12:44

Morten Magelssen ved SME er førsteforfatter på to artikler som springer ut av evalueringen av KS sin etikksatsing Samarbeid om etisk kompetanseheving. De to artiklene er basert på spørreskjemaundersøkelser sendt til deltakerkommunenes kontaktperson og etikkveiledere.

Publisert 25. okt. 2016 14:16

Hva slags aktiviteter bedriver norske kliniske etikkomiteer utenom undervisning, konsultasjon og retningslinjearbeid?

Publisert 10. okt. 2016 13:58

Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern - Når lovverk møter praksis.

Ingvild Stokke Engerdahl, Albert Molewijk, Reidar Pedersen.

Publisert 26. mai 2016 12:48

Forberedende samtaler i norske sykehjem - fremmes pasientens autonomi og rettigheter?

Publisert 7. mars 2016 15:18

Hva sier legene som har brukt KEK?

I denne artikkelen i HEC Forum intervjues leger som har brukt KEK til å belyse vanskelige saker som omhandler livets slutt.

Publisert 19. jan. 2016 11:09

Hvilke faktorer veier tyngst når en sykehjemslege skal ta beslutninger om livets sluttfase? Tas pasient og pårørende med i beslutningene?

Publisert 2. juni 2015 14:15

Denne studien har til hensikt å evaluere innsatsen til de kommunene som deltok fra starten i KS sitt etikkprosjekt: «Samarbeid om etisk kompetanseheving».

Publisert 5. mai 2015 12:51

Denne studien har som mål å evaluere systematiske etikkrefleksjonsgrupper i kommunehelsetjenesten. Forfatterne fant kun positive erfaringer med disse gruppene, og i denne artikkelen legger de fram resultatene sammen med gode råd for denne type arbeid.

Publisert 14. aug. 2014 12:40

Hvilke typer etikkstøtte finnes i eldreomsorgen? Her ser man på dette i et internasjonalt perspektiv. Hva er metoder, organisering og målsetting?

Publisert 14. aug. 2014 12:26

Denne artikkelen ser på bruk av tvang i sykehjem etter innføring av kapittel 4A i Pasient- og brukerrettighetsloven. Det konkluderes at lovverk og virkelighet er i utakt.

Publisert 14. aug. 2014 12:18

I denne studien har man sett på bruk av tvang på sykehjem. Hva gjør de ansatte når pasientene motsetter seg behandling og pleie? Og hva kan gjøres for å unngå videre bruk av tvang?

Publisert 12. aug. 2014 18:52

Hva slags etiske utfordringer møter man i kommunehelsetjenesten, og hva slags støtte er best egnet til å møte disse utfordringene?

Publisert 12. aug. 2014 18:38

I denne studien ønsket man å se på klinikeres erfaringer med å ta opp enkeltsaker i kliniske etikk-komiteer. Hva slags praktiske følger har det fått? Var det nyttig?

Publisert 12. aug. 2014 18:28

Norske klinisk etikk-komiteer følger et nasjonalt mandat utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet. Denne studien tok for seg å se på hvordan helseforetakene etterlever kravene i mandatet, og å se på hvordan de enkelte komiteene fungerer.

omslag på bok
Publisert 8. sep. 2011 13:50

La etikken blomstre i praksis - er en bok om systematisk refleksjon i arbeidshverdagen, og skal gi inspirasjon til de som arbeider med eller som er interessert i etikk arbeid i pleie- og omsorgssektoren. Boken har sin opprinnelse i erfaringer innhentet i etikksatsingen i pleie- og omsorgssektoren i Bærum kommune.