2016 og tidligere

Sist endret 5. okt. 2016 11:40 av anbjork@uio.no

Denne artikkelen ser på bruk av tvang i sykehjem etter innføring av kapittel 4A i Pasient- og brukerrettighetsloven. Det konkluderes at lovverk og virkelighet er i utakt.

Sist endret 12. aug. 2014 18:38 av kvdtuu@uio.no

I denne studien ønsket man å se på klinikeres erfaringer med å ta opp enkeltsaker i kliniske etikk-komiteer. Hva slags praktiske følger har det fått? Var det nyttig?

Sist endret 10. okt. 2016 13:59 av kvdtuu@uio.no

Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern - Når lovverk møter praksis.

Ingvild Stokke Engerdahl, Albert Molewijk, Reidar Pedersen.

Sist endret 26. sep. 2019 16:46 av Thea Cecilie Engelsen

Hva slags etiske utfordringer møter man i kommunehelsetjenesten, og hva slags støtte er best egnet til å møte disse utfordringene?

Sist endret 14. aug. 2014 12:40 av kvdtuu@uio.no

Hvilke typer etikkstøtte finnes i eldreomsorgen? Her ser man på dette i et internasjonalt perspektiv. Hva er metoder, organisering og målsetting?

Sist endret 2. juni 2015 14:15 av kvdtuu@uio.no

Denne studien har til hensikt å evaluere innsatsen til de kommunene som deltok fra starten i KS sitt etikkprosjekt: «Samarbeid om etisk kompetanseheving».

Sist endret 2. juni 2015 13:40 av kvdtuu@uio.no

Denne studien har som mål å evaluere systematiske etikkrefleksjonsgrupper i kommunehelsetjenesten. Forfatterne fant kun positive erfaringer med disse gruppene, og i denne artikkelen legger de fram resultatene sammen med gode råd for denne type arbeid.

Sist endret 5. des. 2016 12:44 av kvdtuu@uio.no

Morten Magelssen ved SME er førsteforfatter på to artikler som springer ut av evalueringen av KS sin etikksatsing Samarbeid om etisk kompetanseheving. De to artiklene er basert på spørreskjemaundersøkelser sendt til deltakerkommunenes kontaktperson og etikkveiledere.

Sist endret 26. mai 2016 12:48 av kvdtuu@uio.no

Forberedende samtaler i norske sykehjem - fremmes pasientens autonomi og rettigheter?

Sist endret 12. aug. 2014 18:38 av kvdtuu@uio.no

Norske klinisk etikk-komiteer følger et nasjonalt mandat utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet. Denne studien tok for seg å se på hvordan helseforetakene etterlever kravene i mandatet, og å se på hvordan de enkelte komiteene fungerer.

Sist endret 11. apr. 2019 09:35 av Thea Cecilie Engelsen

I denne studien har man sett på bruk av tvang på sykehjem. Hva gjør de ansatte når pasientene motsetter seg behandling og pleie? Og hva kan gjøres for å unngå videre bruk av tvang?

Sist endret 25. okt. 2016 14:16 av kvdtuu@uio.no

Hva slags aktiviteter bedriver norske kliniske etikkomiteer utenom undervisning, konsultasjon og retningslinjearbeid?

Sist endret 5. des. 2016 13:49 av kvdtuu@uio.no

Er kliniske etikk-komiteer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten bærekraftige?

Lillian Lillemoen, Irene Syse, Reidar Pedersen og Reidun Førde

Sist endret 23. feb. 2018 11:25 av anbjork@uio.no

La etikken blomstre i praksis - er en bok om systematisk refleksjon i arbeidshverdagen, og skal gi inspirasjon til de som arbeider med eller som er interessert i etikk arbeid i pleie- og omsorgssektoren. Boken har sin opprinnelse i erfaringer innhentet i etikksatsingen i pleie- og omsorgssektoren i Bærum kommune.

Sist endret 19. jan. 2016 11:09 av kvdtuu@uio.no

Hvilke faktorer veier tyngst når en sykehjemslege skal ta beslutninger om livets sluttfase? Tas pasient og pårørende med i beslutningene?

Sist endret 7. mars 2016 15:18 av kvdtuu@uio.no

Hva sier legene som har brukt KEK?

I denne artikkelen i HEC Forum intervjues leger som har brukt KEK til å belyse vanskelige saker som omhandler livets slutt.