Bruk av tvang i sykehjem etter ny lovgivning

Denne artikkelen ser på bruk av tvang i sykehjem etter innføring av kapittel 4A i Pasient- og brukerrettighetsloven. Det konkluderes at lovverk og virkelighet er i utakt.

Bruk av tvang i sykehjem etter ny lovgivning

Kapittel 4A kom inn i Pasient- og brukerrettighetsloven i 2009 og skulle gi lovhjemmel for bruk av tvang i somatikken, deriblant i sykehjem. I denne studien har vi sett på hvilke erfaringer leger og andre sykehjemsansatte har med de nye tvangsbestemmelsene.

65 sykehjemsansatte var med i til sammen 12 fokusgruppeintervjuer, deriblant leger, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører og ufaglærte. De ble bedt om å snakke om konkrete erfaringer med tvang, hvordan man definerer tvang, alternativer til tvang og erfaringer med bruk av det nye lovverket.

I denne artikkelen er fokus på tvangssituasjonen, legens rolle i bruk av tvang, og erfaringer med kapittel 4A. Det kom fram at det er et stort potensial for feiltolkning av lovverket og at tvang gjennom føres uten vedtak. Samtidig kan forbudet på tiltak føre til omsorgssvikt og ansvarsfraskrivelse. Lovverket og virkeligheten er i utakt og setter ansatte i en vanskelig situasjon. Kapittel 4A bør diskuteres kritisk i lys av dette.

Les hele artikkelen og hør Podcast i: Tidsskriftet nr. 18, 2013

Av Reidar Pedersen, Elisabeth Gjerberg, og Reidun Førde, Marit Helene Hem
Publisert 14. aug. 2014 12:26 - Sist endret 5. okt. 2016 11:40