Etikkarbeid i kommunehelsetjenesten

Hva slags etiske utfordringer møter man i kommunehelsetjenesten, og hva slags støtte er best egnet til å møte disse utfordringene?

Ethical challenges and how to develop ethics support in primary health care

Lillian Lillemoen og Reidar Pedersen

I denne studien har vi sett på kommunehelsetjenestens behov for støtte til å håndtere etiske utfordringer. Hva slags etiske utfordringer møter man og hvor vanlige er de? Hva slags etikkstøtte er best egnet til å møte disse utfordringene?

Sykehusene i Norge har et godt innarbeidet etikk-komitésystem, men det er ingen grunn til å tro at behovet for etikkstøtte er noe mindre i kommunehelsetjenesten. Manglende samtykkekompetanse, bruk av tvang og dilemmaer rundt behandling og pleie ved livets slutt er eksempler på ting som fører til etiske dilemmaer for ansatte i kommunehelsetjenesten.

Studien tok utgangspunkt i et spørreskjema som ble sendt til alle ansatte i to sykehjem, to hjemmesykepleiedistrikt og et hjem for psykisk utviklingshemmede. De ble bedt om å svare på: Hvor vanlige er forskjellige etiske utfordringer i primærhelsetjenesten? Hvor viktig er det for de ansatte å kunne håndtere disse bedre? Hva slags etikkstøtte kan de tenke seg? I tillegg ble det utført fokusgruppeintervjuer med både ledere og nøkkelpersoner i tjenestene.

Over 80% av de ansatte rapporterte at de opplevde minst en av de foreslåtte etiske utfordringene ofte.  Majoriteten anså dette som en byrde i arbeidsdagen sin. Den mest vanlige måten å håndtere slike utfordringer på var med uformelle diskusjoner med kolleger, eller på møter i avdelingen. Nesten alle så det som viktig å arbeide mer systematisk med etiske utfordringer og å øke etikk-kompetansen på arbeidsplassen.

De mest vanlige etiske utfordringene hadde å gjøre med manglende ressurser og manglende kompetanse på arbeidsplassen. De ansattes verdier er ikke i samsvar med hva de ser seg selv gjøre i arbeidet sitt. Derfor ønsker de seg mer tid og rom til praksisnær etikkstøtte for alle ansatte.

Les hele artikkelen:Nursing Ethics 2013. 20:96-108.

Publisert 12. aug. 2014 18:52 - Sist endret 26. sep. 2019 16:46