Etikkstøtte i sykehjem - hva sier forskningen?

Hvilke typer etikkstøtte finnes i eldreomsorgen? Her ser man på dette i et internasjonalt perspektiv. Hva er metoder, organisering og målsetting?

Ethics support in institutional elderly care: a review of the literature

Sandra van der Dam, Bert Molewijk, Guy A.M.Widdershoven, Tineke A.Abma.

På lik linje med andre helsetjenester er det i sykehjem behov for etikkstøtte. Denne studien er et internasjonalt litteratursøk som så på hva slags etikkstøtte som finnes, samt å kartlegge målsetting, metoder og organisering av tiltakene. Litteratursøket omfattet over 3000 artikler, hvorav 60 ble tatt med i studien.

Funnene ble delt inn i fire kategorier av etikkstøtte:

  • Institusjonelle tiltak (for eksempel klinisk etikk-komité eller konsultasjon)
  • Rammeverk (for eksempel trinnvise problemløsningsverktøy)
  • Utdannings- og opplæringsprogram, og Moral case deliberation
  • Skrevne dokumenter eller regelverk

Litteratursøket fant mye variasjon i etikkstøtten brukt i eldreomsorgen. Etikkstøtten har blitt mer utadvendt og proaktiv. Det ser ut til å være en endring fra mer tradisjonell ekspert-basert etikkstøtte til reflekterende, kontekstuell og praksisnær støtte. Etikkstøtten har blitt desentralisert og tar mer hensyn til de konkrete behovene til de ansatte og deres etiske utfordringer i hverdagen.

Les hele artikkelen i Journal of Medical Ethics 2014

Publisert 14. aug. 2014 12:40