Evaluering av etikkrefleksjonsgrupper i kommunehelsetjenesten

Denne studien har som mål å evaluere systematiske etikkrefleksjonsgrupper i kommunehelsetjenesten. Forfatterne fant kun positive erfaringer med disse gruppene, og i denne artikkelen legger de fram resultatene sammen med gode råd for denne type arbeid.

Ethics reflection groups in community health services: an evaluation study

Lillian Lillemoen og Reidar Pedersen.

Gjennom fokusgruppeintervjuer med ansatte, fasilitatorer og ledere i sykehjem, hjemmetjenester og omsorgsboliger har vi undersøkt erfaringer med systematiske etikkrefleksjonsgrupper i en norsk kommune. Vi fant at etisk refleksjon er et verdifullt tiltak som kan bidra til å styrke praksis. Gjennom dette tiltaket fikk man nye og bedre løsninger, bedre samarbeid mellom ansatte, og bedre samarbeid mellom ansatte og pasienten og dens familie. Refleksjon basert på egen praksis og egne opplevde etiske utfordringer beskrives som en “vinn-vinn” situasjon.

Artikkelen legger fram hva som trengs for å lykkes med denne type arbeid: støtte fra ledelsen og forankring av refleksjonen i daglige rutiner. I tillegg påpeker forfatterne viktigheten av å bruke egen praksis som bakgrunn for refleksjon, samt andre gode råd for denne type arbeid.

Les hele artikkelen i BMC Medical Ethics 2015. 16:25.

Publisert 5. mai 2015 12:51 - Sist endret 2. juni 2015 13:40