Kliniske etikk komiteer i kommunehelsetjenesten

Er kliniske etikk-komiteer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten bærekraftige?

Lillian Lillemoen, Irene Syse, Reidar Pedersen og Reidun Førde

Denne studien ser på kliniske etikk komiteer (KEK) i kommunehelsetjenesten, hva jobber de med, hvilken betydning har de og hvilke ressurser har de? For å undersøke dette nærmere har forfatterne sett på årsrapporter som komiteene har sendt inn til Senter for medisinsk etikk, samt gjennomført telefonintervjuer med komiteenes ledere (KEK-ledere). I Norge har Stortinget besluttet at alle helseforetak skal ha KEK og det er laget et nasjonalt mandat som legger føringer for arbeidet. Undersøkelsen viser at KEK i kommunehelsetjenesten kunne hatt glede av tilsvarende forankring. Mange ledere rapporterer at arbeidet preges av lite ressurser, utilfredstillende oppmøte fra medlemmer, samt dårlig forankring og kunnskap både hos kommunal ledelse og hos ansatte. I tillegg ønsker man økt etikk kompetanse hos medlemmene. Til tross for denne skjørheten vurderes arbeidet som betydningsfullt. Komiteene bidrar med arbeid med retningslinjer og veiledere, etikkskolering av kommunalt ansatte og drøfting av enkeltsaker.

Les hele artikkelen: Etikk i praksis. Nord J Appl Ethics (2016), 127–140

Publisert 5. des. 2016 13:49 - Sist endret 5. des. 2016 13:49