Hvilken betydning har kliniske etikk-komiteer?

Norske klinisk etikk-komiteer følger et nasjonalt mandat utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet. Denne studien tok for seg å se på hvordan helseforetakene etterlever kravene i mandatet, og å se på hvordan de enkelte komiteene fungerer.

Clinical ethics committees in Norway: What do they do, and does it make a difference?

Reidun Førde og Reidar Pedersen

Alle helseforetak i Norge skal ha en klinisk etikk-komité (KEK). Disse komiteene følger et nasjonalt mandat utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet. Denne studien tok for seg å se på hvordan helseforetakene etterlever kravene i mandatet, og å se på hvordan de enkelte komiteene fungerer. Dette ble gjort ved å sende spørreskjema til alle de kliniske etikk-komiteene.

Om lag 80% svarte på skjemaene som hadde spørsmål som omhandlet: økonomiske rammebetingelser, oppmøte, sammensetting av komiteen, pasient- og pårørende involvering, samt følgene av drøftinger av pasientsaker.

Studien ble i hovedsak utført for å få oversikt over KEK-systemet i Norge. Likevel kan man trekke noen slutninger om betydningen av KEKene. Til tross for både ideologiske og praktiske utfordringer er det mye og økende aktivitet i komiteene. Man kan anta at seminarer holdt av KEKene fører til en økende etisk bevissthet blant ansatte. KEK-medlemmene sier selv at diskusjoner om enkeltsaker har ført til at pasientene har fått bedre helsehjelp.

Det kom fram at det er potensiale for bedring i KEK-systemet. Her vises det til lite inkludering av pasient, pasientrepresentant eller pårørende, og til små budsjetter.

Fulltekstartikkel finner du her eller her:

Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics (2011), 20, 389-395.

 

Publisert 12. aug. 2014 18:28 - Sist endret 12. aug. 2014 18:38