Forberedende samtaler - en survey

Resultatene fra en nasjonal spørreundersøkelse sendt til alle norske sykehjem om bruken av forberedende samtaler presenteres her.

Forberedende samtaler i norske sykehjem

Elisabeth Gjerberg, Lillian Lillemoen, Kristin Weaver, Reidar Pedersen, Reidun Førde

Artikkelen presenterer resultatene av en kvantitativ spørreundersøkelse som ble sendt til alle sykehjem i Norge i 2014. Forfatterne ønsket å se på forekomsten av og innholdet i forberedende samtaler. Over halvparten av sykehjemmene besvarte undersøkelsen. To tredjedeler svarte at de alltid eller som oftest gjennomførte slike samtaler. Et mindretall har skriftlige retningslinjer. Det er stor variasjon mellom sykehjemmene i hvordan de gjennomfører slike samtaler, når de holder dem, hvem som er med og hvilke tema som tas opp. Pasienter deltar i liten grad. Forfatterne ønsker at forberedende samtaler løftes opp i den offentlige helsepolitiske debatt, og spør om det kunne vært gunstig med nasjonale retningslinjer, samt mer kompetanseoppbygging.

Les hele artikkelen i Tidsskriftet: Nr. 6, 21. mars 2017, Tidsskr Nor Legeforen, 2017; 137:447-50, DOI: 10.4045/tidsskr.16.0284

Publisert 21. mars 2017 13:18 - Sist endret 21. mars 2017 13:18