Mangel på samhandling fører til overbehandling av sykehjemspasienter

I artikkelen presenteres sykehjemsleger og sykehuslegers holdning til behandling av sykehjemspasienter og deres beskrivelse av samhandlingen mellom legene på de to nivåene.

Én pasient, to verdener – samhandling mellom sykehjemsleger og sykehusleger

Maria Romøren, Reidar Pedersen, Reidun Førde

Denne artikkelen baserer seg på intervjuer med sykehjemsleger og sykehusleger. Man har sett på samhandling mellom nivåene når det gjelder sykehjemspasienter som legges inn på. og skrives ut av sykehus. Legene på begge nivåer er opptatt av å unngå unødvendige innleggelser og overbehandling. Likevel ser de at mangel på samhandling og dårlig kommunikasjon fører til feil behandlingsintensitet for en del pasienter.

Les hele artikkelen i Tidsskriftet: Nr. 3, 2. februar 2017. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:193-7. DOI: 10.4045/tidsskr.16.0099

Publisert 8. feb. 2017 15:28 - Sist endret 8. feb. 2017 15:28