Kongsberg kommune

Klinisk etikk-komité i Kongsberg kommune ble etablert i 2017.

Mandat

1. Bakgrunn for mandatet:

En klinisk etikk komité (KEK) drøfter saker som helsepersonell, brukere, beboere eller pårørende opplever som vanskelige eller ubehagelige fordi det går på verdiene løs.  
Den bidrar slik til å styrke diskusjonene rundt viktige tema som for eksempel mangelfulle helsetjenester, bruk av tvang, uoverensstemmelse med pårørende, avslutning av livsforlengende behandling etc. De fleste slike situasjoner løses i hverdagen.  Men noen ganger oppstår tvil – man er uenige om hva som er den beste løsning, og kanskje om hva som egentlig er problemet.  
Etikk-komitéen er et sted der man kan få drøftet slike verdispørsmål nærmere, og også be om råd.  
KEK bistår de berørte parter gjennom å drøfte saken med dem – så langt dette er mulig. Komitéen treffer ikke kliniske beslutninger og har ingen sanksjonsmyndighet. 
Mandatet er livssynsnøytralt og omhandler alle brukergrupper i helse og omsorg. Befolkningsrepresentant representerer «utenfra blikket».

2. Metode:  

På forespørsel drøftes konkrete etiske problemstillinger.  
KEK skal gi råd om hvordan konkrete etiske problemstillinger kan løses, og være et forum der brukere, pårørende og helsepersonell kan få drøftet slike problemer i forkant eller etterkant. Berørte parter deltar i møter. 

3. Mål:

Øke kunnskap om etikkarbeidet i helse og omsorgstjenesten. 
Fremme samtale og refleksjon om etiske problemstillinger og dilemmaer. 
Bidra til bevisstgjøring om etiske problemer som har med ressursbruk og prioritering å gjøre. 
Bidra til at brukere og pårørendes møte med tjenesten blir best mulig.

Medlemmer

Karin Aaker (leder), palliasjon og kreftkoordinator

Lill Tone Grahl-Jacobsen (sekretær), kvalitetsrådgiver

Frode Hagen, kommuneoverlege (til juni 2020)

Ane Kvamme, kommuneoverlege (fra august 2020)

Reidar Aasbø, sokneprest

Ellen Marie Janse van Vuuren, kommunepsykolog

Geir Askim, avdelingsleder, Laagen arbeidssenter

Lars Tyldum, innbyggerrepresentant

Juristfunksjon dekkes av at kommuneadvokat kalles inn ved behov.

Kontakt

lill.tone.grahl.jacobsen@kongsberg.kommune.no

Årsrapporter

2020

2019

2018

 

 

Publisert 9. mars 2018 08:38 - Sist endret 27. juli 2021 12:17