Modum kommune

Alle innbyggere og ansatte i Modum kan bringe inn saker som omhandler tjenestetilbudet i kommunen til Etikkrådet.

Mandat

Etikkrådet drøfter saker som tjenestemottakere, innbyggere og ansatte opplever som vanskelige eller ubehagelige fordi det går på verdiene løs.

Etikkrådet kan bistå til en bredere drøfting av utfordrende verdispørsmål gjennom en tverrfaglig og systematisk refleksjon. Rådet kan bistå slik at berørte parter får drøftet saken i fellesskap, og på forespørsel være et rådgivende organ. Rådet treffer ikke beslutninger, har ingen sanksjonsmyndighet, men kan bidra som en beslutningsstøtte for tjenestene. Etikkrådet er ikke et klageorgan.

Ingen av medlemmene i rådet representerer sine yrkesgruppers interesser eller fagsyn. Gjennom sine ulike ståsteder og kompetanse sørger de for at komiteen får en perspektivrikdom. Rådet har livssynsnøytralitet som mål, og samtlige medlemmer er underlagt taushetsplikt.

Etikkrådet skal:

  • støtte opp om etisk forsvarlig praksis i kommunen

  • fremme refleksjon og drøfting av etiske problemer og dilemmaer
  • bidra til bevisstgjøring om etiske problemer som har med ressursbruk og prioriteringer å gjøre
  • på forespørsel, hvis mulig, bidra med råd og veiledning om hvordan konkrete etiske problemer kan løses
  • være et forum der tjenestemottakere, innbyggere og ansatte kan få drøftet etiske problemer i forkant eller etterkant
  • bidra til at tjenestemottakere og innbyggere erfarer møtet med tjenesten på en best mulig måte

Medlemmer

Wencke Aase (leder)

Lena Grøtterud (undervisning)

Anders Kvaase (undervisning)

Beate Smetbak (kommuneoverlege)

Terje Ingolvstad (selvstendig næringsdrivende)

Eystein Norborg (pensjonert prest)

Birte Sætrang (sekretær)

Jorun Tandberg (helse)

Grete Bjærtnes (helse)

Erik Hørluck Berg (selvstendig næringsdrivende/privat næringsliv)

Line Mørkeng (privat næringsliv) 

 

Årsrapport 2020

Publisert 9. mars 2018 08:31 - Sist endret 6. aug. 2021 11:47