Kurs og studier

Senter for medisinsk etikk tilbyr flere kurs i medisinsk og helsefaglig etikk. Noen av disse kan også tas som masteremner med eksamen, og gir studiepoeng.

Tavle med skrift "etikk i helsetjenesten"

Illustrasjon: UiO

Våre kurs og studier

Følgende kurs/seminarer holdes årlig, bortsett fra enkelte temabaserte kurs som holdes mer sporadisk. Disse har vi samlet for seg, under 'Andre kurs'. 

Teorier og metoder i helseetikken                                            EVU-kurs eller masteremne SME4110

 • Medisinsk-etiske prinsipper og teorier ses i sammenheng med aktuelle problemstillinger i helsevesenet.
 • Vårsemesteret - 5 dager
 • Les mer her: EVU-kurs eller masteremne SME4110

Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende          EVU-kurs eller masteremne SME4210

 • Problemstillinger i klinisk etikk: praktiske øvelser / etikkdrøfting.
 • Høstsemesteret - 5 dager
 • Les mer her: EVU-kurs eller masteremne SME4210

Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten                          EVU-kurs eller masteremne SME4310

 • Praktisk øvelse i å veilede etikkrefleksjon med tilhørende teori
 • Vårsemesteret - 5 dager
 • Les mer her: EVU-kurs eller masteremne SME4310

Oppstarts- og erfaringsseminar

 • For kliniske etikkomiteer og etikkråd i kommunehelsetjenesten
 • Opplæring for ressurspersoner som skal/vurderer å etablere etikkomité/etikkråd i kommunen, samt erfaringsutveksling mellom eksisterende etikkomiteer/etikkråd.
 • Vårsemesteret - 2 dager
 • Mer informasjon finner du her.

Nasjonal nettverksdag for etikkveiledere

 • Nettverkssamling og faglig påfyll for etikkveiledere/fasilitatorer i hele helsetjenesten
 • Vårsemesteret - 1 dag
 • Mer informasjon finner du her.

Innføringskurs for nye medlemmer av klinisk etikk-komiteer og etikkråd

 • Innføring i klinisk etikk: teori, juss og etikkdrøfting. Med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra klinisk praksis.
 • Høstsemesteret - 2 dager
 • Mer informasjon finner du her.

Høstseminaret

 • For kliniske etikkomiteer i spesialisthelsetjenesten
 • Erfaringsdeling og faglig påfyll for medlemmer av helseforetakenes kliniske etikkomiteer
 • Høstsemesteret - 2 dager
 • Mer informasjon finner du her.

Andre kurs

Referatkurs

 • Innføring i og forbedring av rutinene for referatskriving. Hovedsakelig for ledere og sekretærer, men også andre medlemmer i kliniske etikkomiteer i sykehus og kommuner.
 • Kurset ble sist arrangert vårsemesteret 2021, over 2 dager. 
 • Mer informasjon finner du her.

Kurs i etikk for leger i alders- og sykehjemsmedisin

 • Kurset gir økt kunnskap om og innsikt i etiske dilemmaer knyttet til behandling av gamle. 
 • Kurset ble sist arrangert våren 2019.
 • Mer informasjon finner du her.

Fagdag i etikk

 • Et samarbeid mellom KS og Senter for medisinsk etikk. Målgruppen er særlig de som jobber som etikkveiledere eller har/ønsker å ha et særskilt ansvar for etikkarbeid i kommunen sin.
 • Ble sist arrangert i 2019.

Nettkurs: ERG - etikkrefleksjonsgrupper

 • Senter for medisinsk etikk har laget et nettkurs i etikkrefleksjon. Kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan å gjennomføre en etikkrefleksjonsgruppe.
 • Kurset er gratis, men gir ikke studiepoeng eller kursbevis.

Eksterne nettkurs

Disse nettkursene er ikke en del av SMEs tilbud, men kan anbefales. Flere av kursene kan tas individuelt, men vi oppfordrer til å bruke dem sammen med andre i grupper. Nettkursene inneholder kortfilmer og oppgaver, som kan egne seg i undervisning av helsepersonell.

E-læringskurs for vurdering av samtykkekompetanse i psykisk helsevern

 • Utviklet av Senter for medisinsk etikk i samarbeid med Helsedirektoratet. Kurset ble ferdigstilt i 2018, etter lovendringen.
 • Kurset finner du her.

Nettkurset etiske dilemmaer

 • Legeforeningens nettkurs i etikk. Kurset er gratis og kan brukes av alle. Filmene som er en del av dette nettkurset er også tilgjengelig for alle som ønsker å bruke dem for eksempel i foredrag eller annen undervisning.
 • Kurset finner du her.

E-læringsprogram om pasientrettighetsloven kapittel 4A

 • Helsedirektoratets e-læringskurs med introduksjon til de nye lovreglene.
 • Kurset finner du her.

E-læringsprogram om samtykke til helsehjelp

 • Helsedirektoratets e-læringskurs om samtykke til helsehjelp.
 • Kurset finner du her.

 

På våre arrangementssider publiserer vi detaljert informasjon om kommende arrangementer - program, priser, påmelding osv. Vi deler også informasjon om kursene våre på Facebook og per epost. Ønsker du å stå på vår mailingliste, kontakt info-etikk@helsam.uio.no.

  Publisert 1. juni 2017 15:31 - Sist endret 4. mai 2022 08:29