Lovverk

Læringsmål

  1. Lære å veilede slik at deltakere klarer å sette ord på aktuelle lover
  2. Lære hvordan anvende lovverk i etisk refleksjon
  3. Synliggjøre at lovverket ikke alltid gir et klart svar på hva man skal gjøre – derfor trenger vi etikken

Video

I denne sekvensen går vi inn på andre del av trinn 4 i SME-modellen, hvor de ansatte skal drøfte hvilke lover som er aktuelle i saken, og hvordan disse aktualiseres.

Refleksjonsspørsmål

  1. Hva tenker dere om hvordan veileder får fram lovverket?
  2. Hva gjør vi når lovverk peker i forskjellige retninger?

Supplerende kommentar (lydfil)

Supplerende kommentar (tekst)

Veileder kan etterspørre om gruppen kjenner til lovverk og andre normative rammeverk, som for eksempel profesjonelle retningslinjer, som har relevans for saken. Man kan gjerne starte med en brainstorming om dette, men i fortsettelsen er det viktig at veileder etterspør hva det er som gjør det aktuelt i denne saken.

Når innhold i lovverk identifiseres er det nødvendig at veileder etterspør betydningen relatert til det aktuelle, for eksempel «hva betyr forsvarlig og omsorgsfull hjelp» i denne situasjonen?

Ofte vil man i denne sekvensen avdekke svakheter ved lovverket, *at lovteksten alltid må fortolkes og relateres til den aktuelle konteksten, *at slik fortolkning kan være vanskelig – «for eksempel hva menes med forsvarlig og omsorgsfull hjelp?», *og at det kan være utfordrende når ulike lover settes opp mot hverandre.

Ikke sjelden avdekker man også at deltakerne har behov for mer kunnskap om lovverk. Innhenting av mer kunnskap kan også bli et handlingsalternativ.

Publisert 7. des. 2020 12:14 - Sist endret 9. jan. 2021 12:38