Verdier, etiske prinsipper og normer

Læringsmål

  1. Lære å veilede slik at deltakere klarer å sette ord på verdier og etiske prinsipper
  2. Lære hvordan omsette verdier til normer
  3. Lære å omsette norm til handling

Video

I denne sekvensen presenteres første del av trinn 4 i SME-modellen. Her skal veileder hjelpe deltakerne til å sette ord på hvilke etiske verdier og prinsipper som er aktuelle i det etiske problemet.

Refleksjonsspørsmål

  1. Hva tenker dere om hvordan veileder hjalp deltakerne til å sette ord på verdier og prinsipper?
  2. Hva kunne veileder gjort annerledes for å få fram verdier og prinsipper?

Supplerende kommentar (lydfil)

Supplerende kommentar (tekst)

En verdi handler om et gode i menneskers liv. Eksempler på verdier er sannhet og tillit. Mange syns det er vanskelig å si noe om de etiske verdiene som er aktuelle i en situasjon, selve ordet verdi kan oppleves fremmed. Veileder kan hjelpe deltakerne med å bruke andre begreper, for eksempel «hva er viktig i denne saken?», «hva står på spill her?». Det er viktig at veileder inviterer deltakerne til å komme med egne ord eller begreper.

Av og til kan man erfare at det refereres til de fire helseetiske prinsippene uten at disse gis et konkret innhold eller relateres til saken. Etiske prinsipper kan man forklare som moralske læresetninger som skal fremme viktige verdier. De helseetiske prinsippene er: autonomi, velgjørenhet, ikke-skade og rettferdighet. Etiske problemer dreier seg ofte om en konflikt mellom to eller flere av disse prinsippene. For veileder blir det viktig å stimulere deltakerne til å være tydelig på hva prinsippene som aktualiseres innebærer. I denne aktuelle saken kan det for eksempel dreie seg om konflikten mellom pasientens:

  • autonomi, –som innebærer at helsepersonell har plikt til å ta hensyn til at pasienten har rett til å være med å bestemme over sitt eget liv-, og kanskje
  • velgjørenhet, - som innebærer at helsepersonell har plikt til å forebygge skade og fremme det gode for pasienten-, og kanskje
  • ikke-skade, – som innebærer at helsepersonell har plikt til å unngå å påføre pasienten mer skade og lidelse enn det han allerede har-, og kanskje
  • rettferdighet, – som innebærer at helsepersonell har plikt til å fordele rettferdig, dvs. like tilfeller skal få likt.

Veileder kan også hjelpe deltakerne i deres identifisering av verdier ved å knytte disse til de berørte partene, for eksempel «i denne situasjonen, hva er viktig for pasienten?» og «i denne situasjonen, hva er viktig for soneleder?». I etikkrefleksjonsgruppen er det også interessant å reflektere over de verdiene som er viktige for gruppens deltakere, ikke i sin alminnelighet men knyttet til den aktuelle saken og det sentrale etiske spørsmålet. Veileder kan også hjelpe gruppen til å bli oppmerksom på at like verdier kan tillegges ulikt innhold, ved å etterspørre hva verdien innebærer for den enkelte deltaker. Ulikt innhold av like verdier er stimulerende for videre refleksjoner mellom deltakerne. På den måten blir det også tydelig at refleksjon over verdier ikke skal baseres på en dialog mellom sakseier og veileder, - dette er refleksjoner hele gruppen har et ansvar for og muligheten for læring øker.

Veileder kan også gå veien om normer og handlinger for å hjelpe deltakerne til å identifisere verdiene. En norm forstår vi som en handlingsregel. En norm kan ha form av et påbud, for eksempel «du skal respektere pasientens nei», eller forbud, for eksempel «du skal ikke påtvinge en pasient det han motsetter seg». Veileder kan etterspørre hvilken verdi som ligger til grunn for normen og videre hvilken handling peker normen mot?

Som veileder er det viktig å hjelpe deltakerne med å knytte verdier, prinsipper og normer til det etiske spørsmålet. Det kan være interessant at veileder sjekker hvordan oppgitte verdier og normer fordeler seg mellom de forskjellige handlingsalternativene, - koblet til det etiske spørsmålet. Av og til er det slående at deltakerne bare nevner verdier og normer for et handlingsalternativ. Veileder kan spørre hva det betyr, - og om man også kan nevne noen verdier og normer for de andre sidene av det etiske spørsmålet.

Publisert 7. des. 2020 12:14 - Sist endret 9. jan. 2021 12:37