Innledning

Hensikten med etikkrefleksjonsgrupper er å bedre håndtering av problemer gjennom å finne konkrete handlingsalternativer; økt etisk bevissthet; bredere forståelse av komplekse og krevende situasjoner, samt hvordan de som er involvert i situasjonen opplever den. Hensikten er også å redusere ansattes opplevelse av moralsk stress ved å støtte den enkelte ansatte i prosessen med å håndtere etiske problemer. 

ERG diskuterer rundt et bord

Forskning har vist at etikkrefleksjonsgrupper også kan bidra til

 • å styrke ansattes moralske sensitivitet og etiske kompetanse
 • styrket tverrfaglig samarbeid i arbeidshverdagen
 • mer konstruktiv og effektiv håndtering av tvil, usikkerhet og uenighet i teamet

Gruppen bør ikke være for stor, men heller ikke for liten, 5-8 deltakere er passe. Tverrfaglig sammensatte grupper bidrar til at flere syn på situasjonen kommer fram, og dette er verdifullt. Gruppen kan ha faste deltakere, eller den kan være åpen for alle, slik at de som er på jobb den aktuelle dagen deltar.

En god ERG er avhengig av flere forhold, blant annet:

 • deltakernes opplevelse av trygghet i gruppen
 • deltakernes forventninger og formål med refleksjonen
 • deltakernes delaktighet i refleksjonsprosessen
 • kvalitet i opplæringen av etikkveiledere
 • konkrete resultater eller handlingsalternativer

Det finnes flere refleksjonsmodeller en kan benytte seg av i ERG. I dette kurset viser vi hvordan en 6-trinnsmodell, også kalt SME (Senter for medisinsk etikk)-modellen, kan brukes. 6-trinnsmodellen er inspirert av diskursetikk. Her er idealet at en beslutning er gyldig kun hvis alle berørte kan akseptere den i en rasjonell og herredømmefri dialog der partene respekterer hverandre som likeverdige, og alle relevante synspunkter får komme fram. Modellen har vist seg å være en god hjelp for å holde oversikt, strukturere dialogen, og til å holde fokus på den etiske dimensjon av våre handlinger og verdikonflikten i situasjonen. De 6 trinnene er:

 1. Hva er det etiske problemet/spørsmålet?
 2. Hva er fakta i saken?
 3. Hvem er de berørte parter og hva er deres syn på saken?
 4. Hvilke verdier, prinsipper, normer og regler aktualiseres?
 5. Hvilke handlingsalternativer finnes?
 6. Helhetsvurdering.

Noen ganger, blant annet i dette kurset, blir trinn 4 splittet i to. Verdier, prinsipper og normer i den ene, og lovverk sammen med andre normative rammeverk, som for eksempel profesjonelle retningslinjer, i den andre.

Publisert 7. des. 2020 12:14 - Sist endret 29. jan. 2021 12:02