Etikk i praksis

helsepersonell med pasient på båre
Foto: Colourbox

Etikkrefleksjonsgrupper

I etikkrefleksjonsgrupper (ERG) møtes kollegaer jevnlig for å drøfte etiske utfordringer i arbeidshverdagen, gjerne tverrfaglig. Gruppene ledes av en etikkveileder.

Kliniske etikk-komitér

Alle norske helseforetak skal ha en klinisk etikk-komité. Komiteene gir støtte til helsepersonell i etiske dilemmaer gjennom systematiske drøftinger.

SME-modellen

SME-modellen er en systematisk modell for etikkrefleksjon, utviklet ved Senter for medisinsk etikk.