Halden kommune

Klinisk etikk-komité i Halden kommune ble etablert i 2010. 

Mandat

Klinisk etikkomité (KEK) er et tverrfaglig sammensatt faglig forum som drøfter etiske problemstillinger som ansatte, pasient/pårørende og/eller andre ønsker bistand til. Etikkomiteen er et formelt organ forankret i kommunalavdeling Helse og mestring, og rapporterer direkte til direktør for Helse og mestring. Etikkomiteen kan bidra til en bred diskusjon av utfordrende verdispørsmål gjennom en tverrfaglig og systematisk drøfting. KEK bistår partene i etikkdrøftinger, og oppfordrer til at berørte parter selv deltar hvis mulig. KEK er ikke et klageorgan og har ikke beslutningsmyndighet, men kan på forespørsel gi råd i situasjoner hvor verdier settes i spill. Etikkomiteen bistår i tillegg med retningslinjearbeid, kompetanseheving og kursvirksomhet.

Medlemmer 

Trine Lindhaugen (sekretær), vernepleier, etikkveileder

Iwona Vegstein, sykehjemsoverlege

Inger Lund Olsen, kvalitets- og smittevernsansvarlig, sykepleier og etikkveileder

Ann Kristin Eylertsen, sykepleier og avdelingsleder

Özel Despina Hansen, kommunepsykolog og etikkveileder

Anne-Gerd Dybedahl Mathiesen, sykepleier og avdelingsleder

Svein Norheim, lekmannsrepresentant

Lillian Lillemoen, forsker og etiker (SME) 

Seminarer arrangert av KEK Halden

 

Komiteens nettside

Informasjonsbrosjyre

 

Årsrapporter

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Publisert 24. feb. 2015 11:06 - Sist endret 22. mars 2022 10:39