Kristiansand kommune

Etikk-komiteen i Kristiansand kommune ble etablert i 2019.

Mandat

«Etikk-komité Kristiansand kommune (EKK) skal drøfte saker som ansatte opplever som etisk vanskelige, fordi det berører våre verdier. EKK kan bistå til en bredere drøfting av utfordrende verdispørsmål gjennom en tverrfaglig systematisk drøfting. Komiteen er kun et rådgivende organ som bidrar til beslutningsstøtte til ansatte som ber om det. Komiteen kan også ta opp saker på eget initiativ».

Komiteens oppgaver er å

  • fremme refleksjon og drøfting av etiske problemer og dilemma i kommunen, og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før og/eller etter at beslutninger tas.
  • bidra til økt forståelse av etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til tilgjengelige ressurser og prioriteringer i sektorene.
  • bidra til at tjenestemottakere og pårørende blir ivaretatt i sektorene.
  • på forespørsel, gi råd om hvordan konkrete etiske dilemma kan løses
  • være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål

Medlemmer

Kari Beate Johnsen (leder), sykehjemsoverlege, Helse og mestring

Jan Trygve Wergeland (sekretær), psykolog, Organisasjon

Beatrice Sørensen, førskolelærer/rådgiver, Samfunn og innovasjon

Leif Kristian Drangsholt, borger/sykehusprest, SSHF

Kurt Kristiansen, barnevernet, Oppvekst

Chriss Voll, feltsykepleier, Helse og mestring

Elisabeth Lian, vernepleier, Helse og mestring

Elisabeth Mosvold, sykepleier, Helse og mestring

Georgia Antonaki, sykepleier, Helse og mestring

Silje Lauvrak, juridisk rådgiver, Oppvekst

Publisert 23. apr. 2019 10:25 - Sist endret 27. juli 2021 12:25