Rælingen kommune

Etisk råd i Rælingen kommune ble etablert i 2018.

Mandat

  • Upartisk og tverrfaglig sammensatt instans som gir råd i etiske dilemmaer innen helse, omsorg og velferd.
  • Tar imot henvendelser fra ledere og ansatte når det er snakk om konkrete utfordrende etiske problemstillinger i pågående saker.
  • Belyser etiske problemstillinger fra flere sider, og gir råd om handlingsalternativer. Rådet drøfter innmeldte saker systematisk, slik at alle berørte parter i saken blir hørt.
  • Utarbeider en skriftlig rapport til de berørte parter på innmeldte saker.
  • Etisk råd er ikke et klageorgan, og har ingen sanksjons- eller beslutningsmyndighet.

Medlemmer

Birte Vian-Solli (leder). Konsulent, tjenestekontoret for helse og omsorg 

Magnus Dyrkorn Jonsbu. Kommuneoverlege

Mari M. Christensen. ROP-konsulent, avd. psykisk helse og avhengighet

Ingunn Lie Løfaldli. Fagleder

Tommy Hammersgård. Fagleder 

Irene Holcman. Jurist, NAV Rælingen 

Cecilie Aalborg. Demenskoordinator, Demensteamet 

Cathrine K. Henriksen. Assisterende leder, korttids- og rehabiliteringsavd. 

 

Publisert 21. juni 2018 10:10 - Sist endret 19. okt. 2021 15:09