Stavanger kommune, Tasta sykehjem

Etisk råd på Tasta sykehjem ble reetablert i 2014.

Mandat

Etisk råd har som formål å fremme etisk kompetanse og bevissthet hos ansatte på Tasta sykehjem, i form av kunnskap, ferdigheter og holdninger når det gjelder den etiske dimensjonen i møte med pasienter, brukere og arbeidskolleger.

Oppgaver:

Kunnskap

 • Bidra til at Tasta sykehjem som organisasjon har kunnskap og evne til å identifisere, analysere og løse etiske problemer og dilemma knyttet til sykehjemmets virksomhet.

Ferdigheter

 • Bidra til at det arbeides systematisk med etisk refleksjon blant ansatte på sykehjemmet.
 • Bistå ansatte og avdelinger i arbeid med etiske dilemma og utfordringer.

Holdninger  

 • Bidra til økt etisk bevissthet og fremme samtale og refleksjon omkring etiske problemstillinger.
 • Stimulere den tverrfaglige refleksjonen, slik at sykehjemmet utnytter de mulighetene som ligger i ulike faglige perspektiv og tilnærminger.
 • Bidra til at etikk er forankret i ledelse på alle nivå.
 • Arbeide for at Tasta sykehjems verdigrunnlag og visjon blir realisert.

Medlemmer

Turid Eikeland Tjora (leder)

Lars Helge Myrset, leder diakonisenter (sekretær)

Per Andreassen, seniorrådgiver

Stephan Sudkamp, lege

Anna Dalaker, sykehjemsprest

Anne Torunn Haagensen, sykepleier

Synnøve Hundsnes, hjelpepleier

Berit Ihle Olsen, oversykepleier

Jan Egil Rein, fysioterapeut

Kontakt

Lars Helge Myrset: lars.helge.myrset@stavanger.kommune.no

  Årsapporter

  Publisert 24. feb. 2015 14:21 - Sist endret 19. okt. 2021 15:10