Kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten

Alle norske helseforetak skal ha en klinisk etikk-komité. Her presenteres komiteene med informasjon om kontaktpersoner, sammensetning av medlemmer, årsmeldinger samt nyttige ressurser for medlemmer. 

Oversikt over komiteer

Helse Sør-Øst

Helse Midt-Norge

Helse Vest

Helse Nord

Ressurser 

Manualen

Det er viktig at arbeidet i en komité følger en viss systematikk, og har gode rutiner og prosedyrer i sitt arbeid. Senter for medisinsk etikk har derfor laget en veiledende manual for komitearbeidet:

Informere om komiteen på din arbeidsplass

KEK bør legge en plan for hvordan gjøre seg synlig og bli brukt på en god måte. For å profilere komitéen kan man for eksempel avtale møter med avdelingene, arrangere seminarer, legge ut informasjon i interne informasjonskanaler, informere nyansatte, distribuere skriftlig materiell og gi anonymisert informasjon om hovedkonklusjoner fra drøftelser.

Her finner du eksempler på informasjonsbrev/-brosjyrer som er utviklet av lokale KEK’er for å orientere om arbeidet. 

Rutiner for henvisning, referat og arkivering

SME-modellen

Senter for medisinsk etikk har utviklet en systematisk modell for etikkrefleksjon, kalt SME-modellen

Nasjonalt mandat

Senter for medisinsk etikk fikk i 2011 ansvar for nasjonal koordinering og fagutvikling av de kliniske etikk-komiteene, fra Helse- og omsorgsdepartementet. Mandatet (pdf) fra HOD sier at alle helseforetak skal ha en KEK og gir føringer for arbeidet.

Mandatet oversatt til engelsk (pdf).

Anbefalt litteratur

 

Publisert 2. juni 2017 11:03 - Sist endret 27. apr. 2022 11:24