Klinisk etikk-komité Helse Bergen HF

Kontaktperson

Mandat:

  • Bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling
  • Bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer iforetakene
  • Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten
  • Bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske problemer og dilemmaer
  • Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før og/eller etter at beslutninger tas
  • På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses
  • Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål
  • Bidra til virksomhetenes kvalitetsarbeid

Medlemmer

Ingrid Miljeteig (leder)

Lege og spesialrådgiver i Forsknings- og utviklingsavdelingen. Førsteamanuensis i medisinsk etikk og nestleder for Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS), Universitetet i Bergen.

Eirik Tranvåg (sekretær) Lege og rådgiver i Forsknings- og utviklingsavdelingen. Doktorgradsstipendiat ved Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS), Universitetet i Bergen.
Gifty O. Nordbø

brukerutvalget

Anne Blystad intensivsykepleier, Nyfødtavdelingen, Barne- og ungdomsklinikken

Wenche Listøl

genetisk veileder og onologisk sykepleier,  Avdeling for medisinsk genetikk

Anne Kristine Breivik jurist, foretakssekretariatet

Siren Skrede

seksjonsleder, Seksjon for assistert befruktning, Kvinneklinikken

Leila Hodali

overlege, Kronstad DPS og fastlege

Helge Alsaker Solheim

sykehusprest, Forsknings- og utviklingsavdelingen

Frode Lindemark  overlege, Lungeavdelingen og rådgiver, Forsknings- og utviklingsavdelingen. 
Elisabeth Skaar  overlege, Hjerteavdelingen

Merete MobergMerete MobergHelge Asbjørnsen

Overlege, Luftambulansen og Traumesenteret, Kirurgisk serviceklinikk
Cathrine Sivertsen

spesialfysioterapaut, Fysioterapiavdelingen og Nasjonalt brannskadesenter.

 

Publisert 16. feb. 2010 14:59 - Sist endret 19. okt. 2021 15:09