Klinisk etikk-komité Akershus universitetssykehus HF

Kontakt:

Mandat

Komiteen skal gi råd til helsepersonell om etiske problemstillinger knyttet til kliniske avgjørelser både i forkant og etterkant av avgjørelsen i enkeltsaker og i spørsmål av prinsipiell karakter.

Komiteen skal bidra til å fremme samtale og refleksjon om etiske problemstillinger knyttet til pasientbehandlingen, og herunder bidra til å øke den klinisk etiske kompetansen i sykehuset.

Medlemmer

Komiteens medlemmer oppnevnes av adminstrerende direktør for tre år av gangen

 John William Glad (leder)

Liason overlege, Divisjon psykisk helsevern

Kjersti Heberg,  (sekretær)

Avdelingsleder Kvinneklinikkens kontortjeneste, Kvinneklinikken

Britt Junge

Jurist, avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet, Enhet for medisin og helsefag

Hans Olav Fjærli

Overlege, avdeling leger, Barne- og ungdomsklinikken

Espen Eeg

Overlege, UK, Divisjon psykisk helsevern
Ida Marie Eide

Psykologspesialist ØRDPS, Divisjon psykisk helsevern

Stine Salthe

Lege i spesialisering, Palliativt senter, Kirurgisk divisjon

Signe Søvik

Overlege, anestesi

Maia-Kristina Karlsen

Sykepleier, Akutt 24, Medisinsk divisjon

Hilde Halsteinli Unsvåg

Sykehusprest//seksjonsleder, prestetjenesten Medisinsk divisjon

Hilde Ødegård

Onkolog, onkologisk avdeling, Medisinsk divisjon

Heidi Jerpseth Sykepleier og første amanuensis Ph.d. OsloMet
Cathrine Aas Moen Brukerrepresentant, leder av Ahus brukerutvalg
Olav Tobias Ødegård Overlege, medisinsk avdeling Kongsvinger

Arbeidsform

Alle ansatte kan fremme saker for komiteen. KEK-medlemmene kan kontaktes personlig for avklaring av spørsmål om komiteens virksomhet eller dilemmaer som bør tas opp til drøfting.

Komiteen er fri og uavhengig i forhold til ledelsen og andre organer i foretaket.

Publisert 16. feb. 2010 14:20 - Sist endret 15. mai 2020 13:15